ห้องปฏิบัติการมาตรวิทยานาโนเทคโนโลยี

เกี่ยวกับเรา

นาโนเทคโนโลยี (Nanotechnology) คือ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดการ การสร้างหรือการวิเคราะห์ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักรหรือผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดเล็กมาก ๆ ในระดับนาโนเมตร (1-100 nm) รวมถึงการออกแบบหรือการประดิษฐ์เครื่องมือเพื่อใช้สร้างหรือวิเคราะห์วัสดุในระดับที่เล็กมากๆ เช่น การจัดอะตอมและโมเลกุลในตำแหน่งที่ต้องการได้อย่างถูกต้องแม่นยำ ส่งผลให้โครงสร้างของวัสดุหรืออุปกรณ์มีคุณสมบัติพิเศษขึ้นไม่ว่าทางด้านฟิสิกส์ เคมี หรือชีวภาพ และสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้

พิสัยการวัด: 25 มม. x 25 มม. x 25 มม.

ความละเอียด: 0.1 นาโนเมตร

            ระบบหัววัด:

 1. หัววัดแบบสัมผัสแรงอะตอม (Atomic force microscope)

2. หัววัดแบบไม่สัมผัสระกษาระยะโฟกัดคงที่ (Fixed focus sensor)

 

สอบเทียบความถี่ของแสง (Optical frequency)

พิสัย: 6662 - 199861 จิกะเฮิรท์ (450-1550 นาโนเมตร)

           เสถียรภาพของความถี่: 10E-13

การวิจัย/พัฒนาวิธีการวิเคราะห์วัสดุแบบไม่ทำลาย

-  ความหนา

-  ค่าดัชนีหักเห

-  ส่วนประกอบของวัสดุ

อนุภาคนาโน (Nanoparticle)

  อนุภาคโพลิสไตรีน (Polystyrene particle)

- เส้นผ่านศูนย์กลาง 100-700 นาโนเมตร

- 1% ของแข็งในน้ำ