กลุ่มงานมาตรฐานปฐมภูมิอุณภูมิ

เกี่ยวกับกลุ่มงาน

- สถาปนา วิจัย พัฒนา หน่วยวัดแห่งชาติทางด้านมาตรฐานปฐมภูมิอุณหภูมิและสมบัติทางความร้อน
- รักษาและถ่ายทอดค่าด้านมาตรฐานปฐมภูมิอุณหภูมิและสมบัติทางความร้อนแก่ผู้ใช้บริการทั้งในและต่างประเทศ
- ให้บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดเช่น Fixed-point cells, Standard Platinum Resistance Thermometers, Fixed-point blackbody furnaces, Radiation thermometers, Thermal properties
- เปรียบเทียบผลการวัด (Inter-laboratory comparison) ทั้งในและต่างประเทศในสาขาการวัดด้านมาตรฐานปฐมภูมิอุณหภูมิและสมบัติทางความร้อน
- การให้ความรู้และคำปรึกษาในการวัดอุณหภูมิและสมบัติทางความร้อน
- ดำเนินการนำองค์ความรู้ด้านมาตรวิทยาอุณหภูมิไปประยุกต์ใช้เพื่อสร้างผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

โครงสร้างบุคลากร

นายอธิคม มาน้อย

ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานปฐมภูมิอุณหภูมิ
อีเมล : athikom@nimt.or.th
โทร : 02-5775100 ต่อ 1305

นายพิเชษ วงษ์นุช

ตำแหน่ง : นักมาตรวิทยา ชำนาญการพิเศษ
อีเมล : phichet@nimt.or.th
โทร : 02-5775100 ต่อ 1315

นางสาวปณัฐดา ปานเพ็ชร

ตำแหน่ง : นักมาตรวิทยา ชำนาญการพิเศษ
อีเมล : panatda@nimt.or.th
โทร : 02-5775100 ต่อ 1303

นางสาวปุณยาพร วิรุญจิตร์

ตำแหน่ง : นักมาตรวิทยา ปฏิบัติการ
Email : punyapornv@nimt.or.th
Tel. : 02-5775100 ext. 2312