กลุ่มงานถ่ายทอดค่ามาตรฐานและความชื้น

เกี่ยวกับกลุ่มงาน

ประกอบด้วย 2 ห้องปฏิบัติการ ได้แก่

ห้องปฏิบัติการอุณหภูมิ ปัจจุบันได้เปิดให้บริการสอบเทียบเทอร์โมมิเตอร์อุตสาหกรรม อาทิเช่น liquid-in-glass thermometer, digital thermometer with probe PRT or TC, platinum resistance thermometer และ surface thermometer ในพิสัยการวัดตั้งแต่
-196 °C ถึง 1 500 °C

ห้องปฏิบัติการความชื้น ให้บริการการวัดเครื่องมือวัดความชื้นในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ thermo-hygrometer ในหน่วยความชื้นสัมพัทธ์พิสัยตั้งแต่ 15%rh ถึง 97 %rh ที่อุณหภูมิอากาศระหว่าง 15 oC ถึง 70 oC และ dew-point hygrometer ในช่วงพิสัยการวัดของอุณหภูมิจุดน้ำค้างตั้งแต่ -90 oC ถึง 60 oC

โครงสร้างบุคลากร

นางธสร สิงหะเนติ

ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มงานถ่ายทอดค่ามาตรฐานและความชื้น
อีเมล : thasorn@nimt.or.th
โทร : 02-5775100 ต่อ 1307

นายพิเชษ วงษ์นุช

ตำแหน่ง : นักมาตรวิทยา ชำนาญการพิเศษ
อีเมล : phichet@nimt.or.th
โทร : 02-5775100 ต่อ 1315

นางสาวอ้อยใจ อ่องหร่าย

ตำแหน่ง : นักมาตรวิทยา ชำนาญการ
อีเมล : oijai@nimt.or.th
โทร : 02-5775100 ต่อ 1311

นายอมรเทพ ลี้เกรียงไกร

ตำแหน่ง : นักมาตรวิทยา ปฏิบัติการ
อีเมล : amorntepl@nimt.or.th
โทร : 02-5775100 ต่อ 1315

นายพงษ์เทพ ภู่อุณฑะโร

ตำแหน่ง : นักมาตรวิทยา ชำนาญการ
อีเมล : pongtep@nimt.or.th
โทร : 02-5775100 ต่อ 1311

นางสาวพจนารถ พิมมน้อม

ตำแหน่ง : นักมาตรวิทยา ปฏิบัติการ
อีเมล : photjanatp@nimt.or.th
โทร : 02-5775100 ต่อ 1307

นางสาวจารุวรรณ พรมสิงห์

ตำแหน่ง : นักมาตรวิทยา ปฏิบัติการ
อีเมล : jaruwanp@nimt.or.th
โทร : 02-5775100 ต่อ 1307