กลุ่มงานยุทธศาตร์และการประเมินผล

เกี่ยวกับกลุ่มงาน

มีขอบข่ายภารกิจ หน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดทำแผนหลัก นโยบายของสถาบัน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ยุทธศาสตร์ของรัฐบาล กระทรวง คณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติเพื่อให้เกิดผลการดำเนินการบรรลุตามวิสัยทัศน์ และภารกิจของสถาบันที่สะท้อนผลสำเร็จในนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงอย่างเป็นรูปธรรม การบูรณาการนโยบายรัฐบาลด้านมาตรวิทยา เศรษฐกิจ สังคม ในการพัฒนาประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ศึกษา วิเคราะห์ระบบและกระบวนการจัดทำนโยบาย แผนงาน และงบประมาณ การกำหนดผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด การบริหารงบประมาณและกองทุน การวางแผนวิจัยและพัฒนา (R&D)  การถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนากฎ ระเบียบ กระบวนการเกี่ยวกับงบประมาณและกองทุนให้เหมาะสมกับภารกิจของสถาบัน วางแผนปฏิบัติการ แผนการเงินและงบประมาณประจำปีของสถาบันตามมาตรา 5(6) ของพระราชบัญญัติพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ พ.ศ. 2540 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ (ฉบับที่2) พ.ศ. 2559 เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติ กระทรวง รัฐบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  การโต้ตอบจดหมายระดับนโยบายของสถาบัน ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ ส่วนราชการในการเบิกจ่ายงบประมาณ การจัดสรรงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากรัฐบาล คณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติ ไปยังฝ่ายงาน การกำหนดรหัสงบประมาณและกองทุน

ดำเนินงานตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ กองทุนและผลการดำเนินงานโดยจัดทำแผนการตรวจสอบ ติดตามเร่งรัดการใช้เงินงบประมาณและกองทุนให้เป็นไปตามแผนการเงินและงบประมาณประจำปี แผนปฏิบัติการประจำปีและโครงการ จัดทำตัวชี้วัดความสำเร็จของผลผลิตและผลลัพธ์ของสถาบันและของแต่ละฝ่ายงาน หน่วยงานที่ทำข้อตกกับผู้อำนวยการ และหน่วยงานประเมินผลการดำเนินงานจากภายนอก  การนำข้อสรุปดังกล่าวแปลงเป็นแผนปฏิบัติประจำปี รวมถึงการออก กฎ ข้อบังคับ ระเบียบแนวทางเพื่อนำสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ  ตรวจสอบติดตามการดำเนินงานตามข้อตกลงระหว่างสถาบันกับกระทรวง กรมบัญชีกลาง และหน่วยงานที่มีหน้าที่ประเมินผลการดำเนินงานของสถาบัน  ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมงาน จัดทำแผนการกำกับตรวจสอบติดตามและป้องกันความเสี่ยงสำหรับโครงการหรืองานที่มีความเสี่ยงสูง  จัดทำข้อสรุปผลการตรวจสอบ ติดตามและให้คำแนะนำพร้อมทั้งเสนอข้อปัญหาที่อาจทำให้การดำเนินงานไม่ประสบผลสำเร็จเพื่อให้สถาบัน ฝ่ายงาน หน่วยงานเร่งแก้ปัญหาได้ทันสถานการณ์

ติดตามประเมินผลนโยบาย แผนงาน งบประมาณและการดำเนินงานของสถาบัน ฝ่ายงาน สรุปรายงานผล ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะสำหรับใช้ในการพัฒนาสถาบันได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสถาบันและฝ่าย  โดยมีผู้อำนวยการกลุ่ม  ประเภทอำนวยการระดับต้น เป็นผู้บังคับบัญชา

โครงสร้างบุคลากร

นางสาวศุทธิรัตน์ วัจนะคุปต์

ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และประเมินผล
อีเมล : sutthirat@nimt.or.th
โทร : 02-5775100 ต่อ 4212

นางสาวนฐภร วิกรานตเสวี

ตำแหน่ง : พนักงานวิเคราะห์นโยบายและยุทธศาสตร์ชำนาญการ
อีเมล : nathaporn@nimt.or.th
โทร : 02-5775100 ต่อ 4221

นางสาวสุกัญญา กิจวิธี

ตำแหน่ง : พนักงานวิเคราะห์นโยบายและยุทธศาสตร์ชำนาญการ
อีเมล : sukanya@nimt.or.th
โทร : 02-5775100 ต่อ 4222

นางสาวพรพิมล วรดิถี

ตำแหน่ง : พนักงานวิเคราะห์งบประมาณและกองทุนชำนาญการ
อีเมล : pornpimon@nimt.or.th
โทร : 02-5775100 ต่อ 4214

นางสาวหงส์ฤทัย นุโยนรัมย์

ตำแหน่ง : พนักงานวิเคราะห์งบประมาณและกองทุนปฏิบัติการ
อีเมล : hongrutai@nimt.or.th
โทร : 02-5775100 ต่อ 4215