กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

เกี่ยวกับกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

มีขอบข่ายภารกิจ หน้าที่และความรับผิดชอบในการพัฒนาและบริหารจัดการระบบสารสนเทศ การสื่อสาร ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย การดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารของสถาบัน  ให้คำปรึกษาแนะนำนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานด้านเทคโนโลยี การสื่อสารและระบบคอมพิวเตอร์  วิเคราะห์ กลั่นกรองและบูรณาการ แผนงาน โครงการและงาน การจัดทำงบประมาณสำหรับการจัดหา บำรุงรักษา พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร ระบบคอมพิวเตอร์ และห้องสมุดแบบอิเล็กทรอนิกส์และแบบเอกสาร โดยต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าเหมาะสมกับลักษณะงานของสถาบันและสอดคล้องกับนโยบายด้าน IT ของรัฐบาลเพื่อให้การดำเนินงานของสถาบันมีความคล่องตัว รวดเร็ว ถูกต้องแม่นยำในกระบวนการปฏิบัติงาน

ดำเนินการระบบโครงสร้างพื้นฐานด้าน IT ระบบงานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ระบบบริหารงานบริหารจัดการฐานข้อมูล ระบบสื่อมัลดิมีเดีย ให้คำปรึกษา ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ ระบบ IT ระบบอินเตอรเน็ต ระบบสมาชิกเครือข่ายสื่อสาร อีเมล์ เป็นต้น เพื่อให้พนักงาน และสถาบันดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดูแลความปลอดภัยระบบ การป้องกันระบบทำลายจากภายนอก (firewall) การป้องกันไวรัสสำหรับระบบรวม การกรองอีเมล์(spam mail) จัดหาและบริหารจัดการซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ เพื่อเอื้ออำนวยต่อการทำงาน การวิจัย การบริหารและบริการของสถาบัน ดูแลและบริหารจัดการระบบต่างๆ ของสถาบันให้สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐในด้านพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมงาน จัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อใช้ดูแลระบบและบำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์เพื่อให้ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ ดูแลระบบให้ใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานการพัฒนา  การจัดการและการปฏิบัติงาน สรุปรายงานผล ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะสำหรับใช้ในการพัฒนาระบบ IT และห้องสมุด รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้ใช้บริการ มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของสถาบัน โดยมีผู้อำนวยการกลุ่ม  ประเภทอำนวยการระดับต้น เป็นผู้บังคับบัญชา

โครงสร้างบุคลากร

นายวโรดม ขวัญเผือก

รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
Email : varodome@nimt.or.th
Tel. : 02-026-5400 ต่อ 5223

นายวโรดม ขวัญเผือก

ตำแหน่ง : พนักงานสารสนเทศชำนาญการพิเศษ
Email : varodome@nimt.or.th
Tel. : 02-026-5400 ต่อ 5223

นายชัชชัย พงษ์วิเชียร

ตำแหน่ง : พนักงานสารสนเทศชำนาญการ
Email : chatchai@nimt.or.th
Tel. : 02-026-5400 ต่อ 5225

นายยุทธนา ทิพาพงษ์ผกาพันธ์

ตำแหน่ง : พนักงานสารสนเทศปฏิบัติการ
Email : yutthana@nimt.or.th
Tel. : 02-026-5400 ต่อ 5224

นายชูศักดิ์ กอนดี

ตำแหน่ง : พนักงานสารสนเทศชำนาญการ
Email : chusak@nimt.or.th
Tel. : 02-026-5400 ต่อ 5221

นายธนัญชัย เทศวิรัช

ตำแหน่ง : พนักงานสารสนเทศชำนาญการ
Email : thananchai@nimt.or.th
Tel. : 02-026-5400 ต่อ 5221

นายเจนศักดิ์ ยุติธรรม

ตำแหน่ง : พนักงานสารสนเทศชำนาญการ
Email : janesak@nimt.or.th
Tel. : 02-026-5400 ต่อ 5221

นางสาวกันต์ภัสสร เผือกขาวผ่อง

ตำแหน่ง : พนักงานห้องสมุดชำนาญการพิเศษ
Email : kanpatson@nimt.or.th
Tel. : 02-5775100 ต่อ 4303