กลุ่มงานวิศวกรรมการวัดละเอียด

เกี่ยวกับกลุ่ม

กลุ่มงานวิศวกรรมการวัดละเอียด เป็นกลุ่มงานภายใต้ฝ่ายมาตรวิทยามิติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ซึ่งมีภาระกิจหลักในการสถาปนาและรักษามาตรฐานทางด้านมิติที่เกี่ยวข้องกับการวัดด้านมุม เส้นผ่านศูนย์กลาง และเทคนิดการวัดด้วยระยะพิกัด ประกอบด้วย 3 ห้องปฏิบัติการ ได้แก่ ห้องปฏิบัติการมุมมาตรฐาน ห้องปฏิบัติการเส้นผ่านศูนย์กลางมาตรฐาน และห้องปฏิบัติการระยะพิกัด ทางกลุ่มงานให้บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดมากกว่า 55 รายการ และมีแผนงานขยายการให้บริการสอบเทียบให้ครอบคลุมสาขาการวัดที่เกี่ยวข้อง เปิดอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง และทำการวิจัยเพื่อพัฒนางานด้านการวัด

โครงสร้างกลุ่ม

ห้องปฏิบัติการมุม

ห้องปฏิบัติการระยะพิกัด

ห้องปฏิบัติการเส้นผ่านศูนย์กลางมาตรฐาน

โครงสร้างกลุ่ม

ดร.จริยา บัวเจริญ

ตำแหน่ง : กำกับดูแลกลุ่มงานวิศวกรรมการวัดละเอียด

อีเมล : jariya@nimt.or.th

โทร : 02-5775100 ต่อ 1202

นายยอดยิ่ง หมวกงาม

ตำแหน่ง: หัวหน้าห้องปฏิบัติการเส้นผ่านศูนย์กลางมาตรฐาน
อีเมล : yodying@nimt.or.th
โทร : 02-5775100 ต่อ 1218

ดร.วิโรจน์ สุดาธรรม

ตำแหน่ง : หัวหน้าห้องปฏิบัติการระยะพิกัด
อีเมล : wiroj@nimt.or.th
โทร : 02-5775100 ต่อ 1218

นายวัชรินทร์ สำมิตร

ตำแหน่ง : หัวหน้าห้องปฏิบัติการมุม
อีเมล : watcharin@nimt.or.th
โทร : 02-5775100 ต่อ 1218

นาวสาววิชชุดา จิตต์โกศล

ตำแหน่ง : นักมาตรวิทยาชำนาญการ
อีเมล : wichuda@nimt.or.th
โทร : 02-5775100 ต่อ 1218

นาวสาวสิริชัญญา ถ้ำเพชร

ตำแหน่ง : พนักงานห้องปฏิบัติการ
อีเมล : sirichanya@nimt.or.th
โทร : 02-5775100 ต่อ 1203

ดร. เกษญา วัชระนุกุล

ตำแหน่ง : นักมาตรวิทยาชำนาญการพิเศษ
อีเมล : ketsaya@nimt.or.th
โทร : 02-5775100 ต่อ 1216

ข่าวสารและกิจกรรม