ห้องปฏิบัติการความดันและสุญญากาศ

เกี่ยวกับห้องปฏิบัติการ

ภารกิจหน้าที่ของห้องปฏิบัติการคือ ให้บริการสอบเทียบ ปรับตั้งความถูกต้องของเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดปริมาณความดัน การวิจัยพัฒนาหน่วยวัดความดัน รวมทั้งกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานสร้างมาตรฐานการวัดแห่งชาติ ปัจจุบันห้องปฏิบัติการเก็บรักษาเครื่องมือมาตรฐานปฐมภูมิประเภท

  1. Piston-Cylinder Unit of Gas Pressure Balance
  2. Piston-Cylinder Unit of  Hydraulic Pressure Balance
  3. Absolute Gravimeter

การวัดปริมาณด้าน Vacuum โดยปัจจุบันห้องปฏิบัติการกำลังพัฒนาเครื่องมือวัดปฐมภูมิด้วยหลักการ Static Expansion System เพื่อใช้ในการสอบเทียบ standard ที่ห้องปฏิบัติการใช้ในการสอบเทียบให้ลูกค้าภายในประเทศอยู่ประกอบไปด้วย Vacuum Gauge ดังนี้

  1. Capacitance diaphragm gauge
  2. Hot cathode ion gauge, cold cathode
  3. Spinning rotor gauge

บุคคลากร

ดร. ทัศนีย์ ไพรรื่นรมย์

หัวหน้าห้องปฏิบัติการ

อีเมล : tasanee@nimt.or.th

โทร : 02-577-5100 ต่อ 2204, 2105

ดร. ปฎิพัทธ์ วงค์เทพ

นักมาตรวิทยาชำนาญการ

อีเมล : patipat@nimt.or.th

โทร : 02-577-5100 ต่อ 2206, 2103, 2101

นางสาวณัฐนันท์ วรเดช

นักมาตรวิทยาชำนาญการ

อีเมล : nattanan@nimt.or.th

โทร : 02-577-5100 ต่อ 2205, 2105

นายเชวง คำนวนศักดิ์

นักมาตรวิทยาปฎิบัติการ

อีเมล : chaveng@nimt.or.th

โทร : 02-577-5100 ต่อ 2208, 2105

นายสุวัฒน์ พนากุลวิจิตร

นักมาตรวิทยาชำนาญการ

อีเมล : suwat@nimt.or.th

โทร : 02-577-5100 ต่อ 2203, 2106

ดร. จีระศักดิ์ พิทักษ์อรรณพ

นักมาตรวิทยาชำนาญการพิเศษ

อีเมล : jeerasak@nimt.or.th

โทร : 02-577-5100 ต่อ 2239,2105