ห้องปฏิบัติการการไหลและปริมาตรของของเหลว

เกี่ยวกับห้องปฏิบัติการ

มีหน้าที่เกี่ยวกับการวัดอัตราการไหลและการประยุกต์ใช้ศาสตร์นั้น รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ในด้านการสอบเทียบเครื่องมือวัดอัตราการไหล ทำการค้นคว้า วิเคราะห์ ทดสอบ วิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเครื่องมือวัดมาตรฐาน อุปกรณ์ที่ใช้วัดปริมาณทางด้านมาตรวิทยามาตรฐานอัตราการไหล เพื่อให้เครื่องมืออุปกรณ์มีความถูกต้องตามมาตรฐานระหว่างประเทศ ปัจจุบันห้องปฏิบัติการให้บริการสอบเทียบด้วยเครื่องมือมาตรฐาน ดังนี้

  1. Liquid Flow meter
  2. Gas Flow meter
  3. Volume of Liquid

บุคคลากร

ดร. ปฎิพัทธ์ วงค์เทพ

หัวหน้าห้องปฏิบัติการ

อีเมล : patipat@nimt.or.th

โทร : 02-577-5100 ต่อ 2206, 2103, 2101

นายสุธรรม ม้าศรี

นักมาตรวิทยาชำนาญการ

อีเมล : sutham@nimt.or.th

โทร : 02-577-5100 ต่อ 2208, 2101

ดร. ธีรารักษ์ ชินารักษ์

นักมาตรวิทยาชำนาญการพิเศษ

อีเมล : theerarak@nimt.or.th

โทร : 02-577-5100 ต่อ 2204, 2103

ดร. พัชรพล กอกิตรัตนกุล

นักมาตรวิทยาฝึกหัดปฏิบัติการ

อีเมล : patcharapolg@nimt.or.th

โทร : 02-577-5100 ต่อ 2206, 2103

นางสาวขนิษฐา ลี่แตง

นักมาตรวิทยาปฏิบัติการ

อีเมล : khanistha@nimt.or.th

โทร : 02-577-5100 ต่อ 2205, 2103