ห้องปฏิบัติการความแข็ง

เกี่ยวกับห้องปฏิบัติการ

มีขอบข่ายภารกิจหน้าที่ในการสถาปนา การวิจัยพัฒนาหน่วยวัดแห่งชาติ มาตรวิทยาทางด้านกลศาสตร์ของแข็งและการทดสอบ  ดำเนินการเกี่ยวกับศาสตร์ที่เกี่ยวกับการวัดปริมาณและการประยุกต์ใช้ศาสตร์นั้น รวมทั้งกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับการสอบเทียบ การปรับตั้งความถูกต้องของเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดปริมาณหรือวิเคราะห์ทดสอบมาตรวิทยาด้านกลศาสตร์ของแข็งและการทดสอบ การดำเนินงานสร้างมาตรฐานการวัดแห่งชาติ โดยการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ ทดสอบ วิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเครื่องมือวัดมาตรฐาน อุปกรณ์ที่ใช้วัดปริมาณทางมาตรวิทยาด้านกลศาสตร์ของแข็งและการทดสอบ เพื่อให้เครื่องมืออุปกรณ์มีความถูกต้องตามมาตรฐานระหว่างประเทศ ที่ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการของประเทศสามารถใช้อ้างอิงความถูกต้องของการวัดได้

บุคคลากร

นายมนตรี ผักกระโทก

หัวหน้าห้องปฏิบัติการ
อีเมล์ : montree@nimt.or.th
โทร : 02-5775100 ต่อ 2235, 2226

นางสาวรัคณาวรรณ วงศ์พิทยาดิศัย

นักมาตรวิทยา

เบอร์ภายใน 2239

นายนิธิวัฒน์ สะสม

นักมาตรวิทยา

เบอร์ภายใน 2237, 2227

นายลัทธสิทธิ์ เสือโต

นักมาตรวิทยา

เบอร์ภายใน 2235

นายเขมทัต แสงมุข

นักมาตรวิทยา

เบอร์ภายใน 2234

นายวศิน ชมโฉม

นักมาตรวิทยา

เบอร์ภายใน 2234

News & Activities