ห้องปฏิบัติการแรงและแรงบิด

เกี่ยวกับห้องปฏิบัติการ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยววัดปริมาณด้านแรงบิดและการประยุกต์ใช้ความรู้ด้านแรงบิดในการสอบเทียบเครื่องมือ ปัจจุบันห้องปฏิบัติมีการเก็บรักษาเครื่องกำเนิดแรงบิดแบบน้ำหนักตายตัวระดับปฐมภูมิเพื่อใช้ในการสอบเทียบแรงบิดพิศัย 1 – 1000 นิวตันเมตร ตลอดจนการดำเนินงานสร้างมาตรฐานการวัดแห่งชาติ โดยการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ ทดสอบ วิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเครื่องมือวัดมาตรฐาน เพื่อให้เครื่องมืออุปกรณ์มีความถูกต้องตามมาตรฐานระหว่างประเทศ ที่ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการของประเทศสามารถใช้อ้างอิงความถูกต้องของการวัดได้

สำหรับห้องปฏิบัติการแรง มีขอบข่ายภารกิจและความรับผิดชอบเกี่ยวกับศาสตร์ที่เกี่ยวกับการวัดปริมาณด้านแรง ทำหน้าที่เกี่ยวกับการสอบเทียบเครื่องมือวัดแรง ห้องปฏิบัติการให้บริการสอบเทียบด้วยเครื่องกำเนิดแรงมาตรฐานแบบน้ำหนักตายตัวระดับปฐมภูมิ พิศัย 0.1 ถึง 500 กิโลนิวตัน ความละเอียด 35 ถึง 80 พีพีเอ็ม สามารถสอบย้อนกลับไปที่หน่วยปฐมภูมิด้านมวล เวลา และ ความยาว ตามหน่วยวัดมาตรฐานระหว่างประเทศ นอกจากนี้ห้องปฏิบัติการแรงยังให้บริการสอบเทียบนอกสถานที่ จัดคอร์สอบรมการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านแรง

บุคคลากร

นายโชคชัย วาดทอง

หัวหน้าห้องปฏิบัติการ
Email : chokchai@nimt.or.th
Tel. : 02-5775100 ext. 2235, 2226

นางสาวนิตยา อักษรณรงค์

นักมาตรวิทยา

เบอร์ภายใน 2234, 4124

นายชาญชัย อมรสกุล

นักมาตรวิทยา

เบอร์ภายใน 2108

นายกิตติพงษ์ ชะเอมเทศ

นักมาตรวิทยา

เบอร์ภายใน 2238, 2108

News & Activities