ห้องปฏิบัติการความหนาแน่นและปริมาตรของของแข็ง

เกี่ยวกับห้องปฏิบัติการ

มีขอบข่ายภารกิจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับศาสตร์ที่เกี่ยวกับการวัดปริมาณความหนาแน่นและการประยุกต์ใช้ศาสตร์นั้น รวมทั้งกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับการสอบเทียบเครื่องมือวัดความหนานแน่น การดำเนินงานสร้างมาตรฐานการวัดแห่งชาติ โดยการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ ทดสอบ วิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเครื่องมือวัดมาตรฐาน อุปกรณ์ที่ใช้วัดปริมาณทางด้านมาตรวิทยามาตรฐานความหนาแน่น เพื่อให้เครื่องมืออุปกรณ์มีความถูกต้องตามมาตรฐานระหว่างประเทศ ที่ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการของประเทศสามารถใช้อ้างอิงความถูกต้องของการวัดได้

บุคลากร

ดร. ชมพูนุท หิรัญพฤกษ์

หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานปฐมภูมิมวลและปริมาณที่เกี่ยวข้อง
อีเมล : chompoonoot@nimt.or.th
โทร : 02-577-5100 ต่อ 2203, 1113, 1114

ปิยาภรณ์ เดชอุดม

นักมาตรวิทยาฝึกหัดปฏิบัติการ
อีเมล : piyapornd@nimt.or.th
โทร : 02-577-5100 ต่อ 2206, 1113