ห้องปฏิบัติการมวล

เกี่ยวกับห้องปฏิบัติการ

มีหน้าที่เก็บรักษามาตรฐานการวัดแห่งชาติด้านมวล โดยมีมวลมาตรฐานแห่งชาติหมายเลข 80 (P80) ซึ่งได้รับการถ่ายค่าความถูกต้องด้วยมวลต้นแบบมาตรฐานสากล (IPK) จาก BIPM ประเทศฝรั่งเศส ห้องปฏิบัติการมวลจะทำการถ่ายค่าความถูกต้องด้านการวัดมวลไปยังห้องปฏิบัติการรองลงไปซึ่งจะทำการถ่ายทอดความถูกต้องไปยังระดับผู้ใช้งาน ผลการวัดสามารถตรวจสอบย้อนกลับมายังมวลมาตรฐานแห่งชาติหมายเลข 80 ได้ นอกจากนี้ห้องปฏิบัติการมวลยังมีหน้าที่ในการพัฒนาวิธีการสอบเทียบตุ้มน้ำหนัก รวมถึงเครื่องชั่งโดยขีดความสามารถด้านการวัดเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ห้องปฏิบัติการยังทำหน้าที่เป็น pilot lab ในการเปรียบเทียบผลการวัดภายในประเทศเพื่อเสริมสร้างและยืนยันศักยภาพด้านการวัดมวลของห้องปฏิบัติการต่างๆภายในประเทศ

บุคลากร

นายมนต์ชัย มิตรอารีย์

นักมาตรวิทยาปฎิบัติการ
อีเมล : monchai@nimt.or.th
โทร : 02-577-5100 ต่อ 1120

นางรังสิยา สุคนธ์

นักมาตรวิทยาชำนาญการพิเศษ

อีเมล : rungsiya@nimt.or.th
โทร : 02-577-5100 ต่อ 2209, 1119

ดร. ชุติมณฑน์ สืบค้า

นักมาตรวิทยาฝึกหัดปฏิบัติการ

อีเมล : chutimon@nimt.or.th
โทร : 02-577-5100 ต่อ 2205

ปิยาภรณ์ เดชอุดม

นักมาตรวิทยาฝึกหัดปฏิบัติการ

อีเมล : piyaporn@nimt.or.th
โทร : 02-577-5100 ต่อ 2206