นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์

วุฒิการศึกษา

  1. ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ จาก Western Michigan University ประเทศสหรัฐอเมริกา
  2. ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน

ปลัดกระทรวงพาณิชย์

ประวัติการทำงาน

  1. อธิบดีกรมการค้าภายใน
  2. อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
  3. เอกอัครราชฑูต (นักบริหารสูง) คณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลก ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส
  4. อธิบดีกรมการค้าภายใน
  5. ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์
  6. รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ
  7. ผู้อำนวยการสำนักเจรจาการค้าบริการและการลงทุน กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
  8. ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครอิสตันบูล สาธารณรัฐตุรกี กรมส่งเสริมการส่งออก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : มติชนออนไลน์

https://www.matichon.co.th/politics/%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%99-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1/news_1085566