ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

วุฒิการศึกษา

  1. ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ในตำแหน่งศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  2. ปริญญาเอก วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  3. ปริญญญาโท วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2
  4. ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทเวศน์

ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน

เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ประวัติการทำงาน

  1. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  2. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  3. รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  4. อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม