นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

วุฒิการศึกษา

 1. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 2. ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 3. ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 4. ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน

 1. ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 2. ประธานกรรมการ บมจ.ซินเน็ค (ประเทศไทย)

ประวัติการทำงาน

 1. รองประธานคณะกรรมการ บมจ. ที.เค.เอส. เทคโนโลยี
 2. สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
 3. ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ/กรรมการสภาโรงเรียนนายร้อยตำรวจแห่งชาติ
 4. ที่ปรึกษานายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 5. กรรมการบริหาร บจ. มงคลสุธีโฮลดิ้ง
 6. กรรมการบริหาร บจ. ที.เค.เอส. สยามเพลส แมนเนจเม้นท์
 7. ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 8. รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 9. ประธานสถาบันส่งเสริมความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 10. ประธานสถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 11. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
 12. กรรมการบริหาร บจ. พริซึ่ม โซลูชั่นส์
 13. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์