นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

วุฒิการศึกษา

  1. วิทยาศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  2. รัฐศาสตรมหาบัณฑิต University of Georgia, ประเทศสหรัฐอเมริกา
  3. D. (Political Science) Columbia University, ประเทศสหรัฐอเมริกา

ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

 

ประวัติการทำงาน

  1. ศาสตราจารย์พิเศษ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  2. อธิการบดีวิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต