นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

วุฒิการศึกษา

  1. ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาเครื่องกล มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  2. ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

ประวัติการทำงาน

  1. อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
  2. รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
  3. ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม
  4. รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
  5. ผู้อำนวยการสำนักเหมืองแร่และสัมปทาน กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่