นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

วุฒิการศึกษา

  1. วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วิทยาศาสตร์การอาหาร) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  2. วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (Agricultural and Food Engineering) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย (AIT)

ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน

ผู้อำนวยการสถาบันยานยนต์

ประวัติการทำงาน

  1. เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
  2. เป็นอาจารย์พิเศษ บรรยายระบบคุณภาพ และการตรวจประเมิน ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น , มหาวิทยาลัยมหิดล , มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี , มหาวิทยาลัยรามคาแหง และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  3. เป็นคณะกรรมการบริหารโครงการ พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน ของอุตสาหกรรมส่วนภูมิภาค กระทรวงอุตสาหกรรม ปี 2550