นายวีระพงษ์ แพสุวรรณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

วุฒิการศึกษา

 1. วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 2. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ฟิสิกส์) Kent State University
 3. วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ฟิสิกส์นิวเคลียร์) Kent State University
 4. ปริญญาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสตูร วปอ. รุ่น 47
 5. ประกาศนียบัตร Director Certification Program สถาบัน Thai Institute of Directors รุ่น 129/2010
 6. ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน

 1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 2. ประธานที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 3. กรรมการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน
 4. ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
 5. ที่ปรึกษาคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ

ประวัติการทำงาน

 1. ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 2. รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 3. รักษาการผู้อำานวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
 4. ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการวิจัยเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี