บริการฝึกอบรม

ติดต่อเจ้าหน้าที่กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ (อบรม)
โทรศัพท์ :  02 026 5400 ต่อ 8301-3
โทรศัพท์มือถือ :  081 840 2902
E-mail :  training@nimt.or.th

ช่องทางการชำระค่าลงทะเบียน
1.ชำระผ่านบัญชีธนาคาร ในชื่อบัญชี “กองทุนเพื่อการพัฒนาระบบมาตรวิทยา” บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขารังสิต-นครนายก คลอง 4 บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 148-0-11593-2
2.นำใบแจ้งการชำระเงินไปใช้บริการชำระเงิน (Bill Payment) ที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา
จากนั้น ส่งสำเนาใบ PAY-IN หรือหลักฐานการชำระเงิน มาที่กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ (อบรม) e-mail: training@nimt.or.th

Training NIMT

บริการ In-house Training

บริการฝึกอบรมหลักสูตรด้านมาตรวิทยา ณ สถานประกอบการของผู้ขอรับบริการ ทั้งการฝึกอบรมภาคทฤษฎี และการฝึกอบรมในเชิงปฏิบัติ ให้ตรงตามความต้องการของผู้ขอใช้บริการ ทั้งในด้านเนื้อหาของหลักสูตร ช่วงเวลา และสถานที่  โดยสามารถจัดฝึกอบรม ได้ทั้ง ณ สถานประกอบการ หรือในรูปแบบออนไลน์ ทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจ และทำงานได้จริง หากผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การอบรมที่กำหนดไว้ จะได้รับใบวุฒิบัตร

บริการบรรยายวิชาการ

บริการบรรยายวิชาการด้านมาตรวิทยา ให้แก่ผู้ฟังจำนวนมาก ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ตามความต้องการของผู้ขอใช้บริการ ทั้งในด้านเนื้อหาของหัวข้อการบรรยาย ช่วงเวลา และสถานที่  โดยสามารถจัดบรรยาย ได้ทั้ง ณ สถานประกอบการ หรือในรูปแบบออนไลน์

บริการให้คำปรึกษาด้านมาตรวิทยา

บริการการให้คำปรึกษาด้านมาตรวิทยา เป็นการให้คำแนะนำ และช่วยแก้ไขปัญหาของผู้ขอใช้บริการ ด้วยการใช้เทคนิคและองค์ความรู้ด้านมาตรวิทยา เพื่อให้ผู้ขอใช้บริการบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ  โดยสามารถให้คำปรึกษา ได้ทั้ง ณ สถานประกอบการ หรือในรูปแบบออนไลน์

การให้บริการงานสัมมนา

เป็นการจัดสัมมนาทางวิชาการ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านมาตรวิทยาให้แก่ผู้ที่สนใจ ให้ตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของมาตรวิทยา ในด้านต่างๆ อาทิ การเพิ่มผลผลิต และลดต้นทุนการผลิต ให้แก่สถานประกอบการ  การประหยัดพลังงาน รวมถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม