นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (กรรมการโดยตำแหน่ง)

นายดนุชา พิชยนันท์

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ​​

วุฒิการศึกษา

  • S. Engineering Management, The George Washington University, USA
  • วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน

  • เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ประวัติการทำงาน

  • รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (นักบริหารสูง)
  • ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ)/สศช
  • ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์โครงการลงทุนภาครัฐ (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 9) / สศช.