นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง (กรรมการโดยตำแหน่ง)

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ

ปลัดกระทรวงการคลัง​​

วุฒิการศึกษา

  • ปริ​ญญาโท บริหา​รธุรกิจ มหาวิทยาลัย New Haven สหรัฐอเมริกา
  • ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน

  • ปลัดกระทรวงการคลัง
  • คณะกรรมการ บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
  • คณะกรรมการ บริษัท ท่าอากาศยาน จำกัด (มหาชน)
  • คณะกรรมการ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)​

 

ประวัติการทำงาน

  • อธิบดีกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง
  • อธิบดีกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
  • ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
  • ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง