Google Map สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (อาคารห้องปฏิบัติการเสียงและการสั่นสะเทือน พระราม 6)

75/7 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0 2354 3700