การดำเนินการตามนโยบาย หรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

Download Attachments

# File Date added File size Downloads
1 pdf 1. อนุมัติ TOR จ้างที่ปรึกษาโครงสร้างองค์กรฯ( e bidding) 28 เมษายน 2023 2:02 am 155 KB 53
2 pdf 1. อนุมัติโครงการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ._ 28 เมษายน 2023 2:02 am 326 KB 51
3 pdf 1. อนุมัติบริหารการเปลี่ยนแปลงและการจัดการความขัดแย้งฯ 28 เมษายน 2023 2:02 am 637 KB 49
4 pdf 1. อนุมัติหลักสูตรการการเพิ่มประสิทธิภาพ.._ 28 เมษายน 2023 2:02 am 214 KB 42
5 xls 1.1.Timeline แผนปฏิบัติการบริหารงานบุคคล 2566 28 เมษายน 2023 2:02 am 53 KB 51
6 pdf 1.ยืนยันอัตรากำลัง กพร_ 28 เมษายน 2023 2:02 am 131 KB 55
7 pdf 2. ขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา (Terms of Reference TOR) 28 เมษายน 2023 2:02 am 282 KB 48
8 pdf 2. โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพ.._ 28 เมษายน 2023 2:02 am 129 KB 54
9 pdf 2. รายชื่อผู้เข้าอบรม 28 เมษายน 2023 2:02 am 1 MB 41
10 pdf 2. รายชื่อผู้เข้าอบรม 24 พ.ย.65 28 เมษายน 2023 2:02 am 187 KB 50
11 pdf 2.ยืนยันอัตรากำลังแผนแม่บทฉบับที่3 28 เมษายน 2023 2:02 am 310 KB 55
12 xls 2.รายงานอบรม ประชุมสัมมนา 1เม.ย.2566 28 เมษายน 2023 2:02 am 238 KB 46
13 pdf 3. รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพ.. (ผู้บริหาร) 28 เมษายน 2023 2:02 am 1 MB 42
14 pdf 3. รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพ.. (ผู้ปฏิบัติงาน) 28 เมษายน 2023 2:02 am 814 KB 51
15 pdf 3. สรุปค่าใช้จ่าย 28 เมษายน 2023 2:02 am 40 KB 45
16 pdf 3. สรุปรายงานการประเมินผลการฝึกอบรม 28 เมษายน 2023 2:02 am 182 KB 45
17 xls 3. สรุปรายงานการประเมินผลการฝึกอบรม 28 เมษายน 2023 2:02 am 96 KB 43
18 pdf 3.ข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรอัตรากำลังปีงบฯ66 28 เมษายน 2023 2:02 am 80 KB 44
19 xls 3.รายงานแผนปฏิบัติการบริหารงานบุคคล 2566 28 เมษายน 2023 2:02 am 49 KB 47
20 pdf 3.อนุมัติดำเนินการจัดจ้าง โครงการจ้างผู้เชี่ยวชาญ.._ 28 เมษายน 2023 2:02 am 324 KB 45
21 pdf 4. คำสั่งที่ 318-2565 แต่งตั้งจป_ 28 เมษายน 2023 2:02 am 118 KB 42
22 doc 4. รายงานผลการดำเนินงานฯ .(5.2 การบริหารทรัพยากรบุคค )ปี 2566 28 เมษายน 2023 2:02 am 50 KB 53
23 xls 4. สรุปรายงานการประเมินผลการฝึกอบรม 28 เมษายน 2023 2:02 am 98 KB 44
24 pdf 4.ชี้แจงอัตราระบบราง จัดสรร 10 อัตรา 28 เมษายน 2023 2:02 am 65 KB 60
25 pdf 4.สัญญา 18-2565 28 เมษายน 2023 2:02 am 4 MB 49
26 pdf 5. คำสั่งที่ 18-2566 แต่งตั้ง คปอ_ 28 เมษายน 2023 2:02 am 178 KB 42
27 pdf 5. แต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงโครงสร้าง.._ 28 เมษายน 2023 2:02 am 101 KB 42
28 pdf 5.กรอบอัตรากำลังคน ปี ๖๕-๖๖ แยกตามวุฒิการศึกษา-8-06-65 (1) 28 เมษายน 2023 2:02 am 43 KB 43
29 pdf 5.คำขอเงินกองทุน 66 -ใช้ในแผน อบรม ประชุม สัมมนา ในและต่างประเทศ (08-08-65) 28 เมษายน 2023 2:02 am 171 KB 43
30 pdf 5.คำสั่งที่ 96-2566 เปลี่ยนแปลงประธานกรรมการ 28 เมษายน 2023 2:02 am 101 KB 49
31 pdf 6.จดหมายแจ้งการขยายเวลา 17-2-66 28 เมษายน 2023 2:02 am 141 KB 44
32 pdf 6.แผนการเพิ่มกรอบอัตรากำลัง 65 28 เมษายน 2023 2:02 am 203 KB 42
33 pdf 6.อนุมัติแผนเสริมสร้างความผูกพัน.. 2566 28 เมษายน 2023 2:02 am 266 KB 44
34 pdf 7.ภาระงานที่ต้องเพิ่มอัตรากำลัง 28 เมษายน 2023 2:02 am 199 KB 45
35 pdf 7.อนุมัติแผนอบรม ประชุม สัมมนา 2566 28 เมษายน 2023 2:02 am 524 KB 51
36 pdf 8.แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี 2566 28 เมษายน 2023 2:02 am 454 KB 44
37 pdf 8.รายงานกมว.อนุมัติกรอบเพิ่มอัตรากำลัง ครั้งที่ 1_ 2561 28 เมษายน 2023 2:02 am 218 KB 45
38 pdf 9.รายงานการประชุม อบ.มว. ครั้งที่ 3-2565เห็นชอบแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล66 28 เมษายน 2023 2:02 am 407 KB 43
39 pdf 9.หนังสือถึงสำนักงบขอเพิ่มกรอบอัตรากำลังคน 28 เมษายน 2023 2:02 am 97 KB 46
40 pdf classroom result,สตง. (สำหรับผู้บริหาร) 28 เมษายน 2023 2:02 am 131 KB 47
41 pdf classroom result,สตง.(สำหรับผู้ปฏิบัติงาน) 28 เมษายน 2023 2:02 am 4 MB 44
42 xls surveyขอจัดสรรอัตรากำลังปีงบฯ66 (เพิ่มเติม) 28 เมษายน 2023 2:02 am 41 KB 43
43 pdf กลยุทธที่1.1-9 28 เมษายน 2023 2:02 am 258 KB 51
44 pdf กำหนดการสัมมนาวิชาการ 65 28 เมษายน 2023 2:02 am 50 KB 50
45 pdf เดิม1.มว 5105-488.2 คำบรรยายรายละเอียดลักษณะงาน 28 เมษายน 2023 2:02 am 18 MB 48
46 pdf เดิม2. มว 6105.2-30 อนุมัติคำบรรยายลักษณะงานแยกฝ่าย-กลุ่มงาน 28 เมษายน 2023 2:02 am 263 KB 51
47 pdf เดิม3. JD codeฝ่ายและกลุ่มงาน 28 เมษายน 2023 2:02 am 204 KB 42
48 pdf ธ.ค. 65 การนำเสนอโครงงานกลุ่มและกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ.._ 28 เมษายน 2023 2:02 am 1 MB 53
49 xls ปี งบ 2566 รายงานวิเคราะห์ จัดสรรอัตรากำลังจำแนกตามกลุ่มงาน ฝ่าย (ใช้งาน) 28 เมษายน 2023 2:02 am 70 KB 49
50 pdf พ.ย. 2565 การศึกษาหลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติ 28 เมษายน 2023 2:02 am 4 MB 53
51 pdf พ.ย.65 ศึกษาดูงาน ธรรมาภิบาล ฯรุ่น 24 28 เมษายน 2023 2:02 am 1 MB 53
52 doc มว. นัดหมายWorkshop Career (10 งาน) ก.พ.66 28 เมษายน 2023 2:02 am 132 KB 43
53 xls รายละเอียดของงานกับอัตรากำลังที่ต้องการ_กสท 28 เมษายน 2023 2:02 am 13 KB 45
54 xls รายละเอียดของงานกับอัตรากำลังที่ต้องการเพิ่ม ปีงบ66 เพิ่ม 16 อัตรา ส่ง สนง.งบ(14-1-65) 28 เมษายน 2023 2:02 am 21 KB 55
55 pdf สรุปเบิกจ่าย สัมมนา 28 เมษายน 2023 2:02 am 46 KB 42
56 pdf อนุมัติจัดสัมมนาวิชาการ 65 28 เมษายน 2023 2:02 am 279 KB 45