การดำเนินการตามนโยบาย หรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

Download Attachments

# File Date added File size Downloads
1 pdf 1. อนุมัติ TOR จ้างที่ปรึกษาโครงสร้างองค์กรฯ( e bidding) 28 เมษายน 2023 2:02 am 155 KB 85
2 pdf 1. อนุมัติโครงการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ._ 28 เมษายน 2023 2:02 am 326 KB 84
3 pdf 1. อนุมัติบริหารการเปลี่ยนแปลงและการจัดการความขัดแย้งฯ 28 เมษายน 2023 2:02 am 637 KB 79
4 pdf 1. อนุมัติหลักสูตรการการเพิ่มประสิทธิภาพ.._ 28 เมษายน 2023 2:02 am 214 KB 66
5 xls 1.1.Timeline แผนปฏิบัติการบริหารงานบุคคล 2566 28 เมษายน 2023 2:02 am 53 KB 85
6 pdf 2. ขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา (Terms of Reference TOR) 28 เมษายน 2023 2:02 am 282 KB 79
7 pdf 2. โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพ.._ 28 เมษายน 2023 2:02 am 129 KB 178
8 pdf 2. รายชื่อผู้เข้าอบรม 28 เมษายน 2023 2:02 am 1 MB 70
9 pdf 2. รายชื่อผู้เข้าอบรม 24 พ.ย.65 28 เมษายน 2023 2:02 am 187 KB 79
10 pdf 2.ยืนยันอัตรากำลังแผนแม่บทฉบับที่3 28 เมษายน 2023 2:02 am 310 KB 80
11 xls 2.รายงานอบรม ประชุมสัมมนา 1เม.ย.2566 28 เมษายน 2023 2:02 am 238 KB 100
12 pdf 3. รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพ.. (ผู้บริหาร) 28 เมษายน 2023 2:02 am 1 MB 72
13 pdf 3. รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพ.. (ผู้ปฏิบัติงาน) 28 เมษายน 2023 2:02 am 814 KB 80
14 pdf 3. สรุปค่าใช้จ่าย 28 เมษายน 2023 2:02 am 40 KB 69
15 pdf 3. สรุปรายงานการประเมินผลการฝึกอบรม 28 เมษายน 2023 2:02 am 182 KB 72
16 xls 3. สรุปรายงานการประเมินผลการฝึกอบรม 28 เมษายน 2023 2:02 am 96 KB 76
17 pdf 3.ข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรอัตรากำลังปีงบฯ66 28 เมษายน 2023 2:02 am 80 KB 73
18 xls 3.รายงานแผนปฏิบัติการบริหารงานบุคคล 2566 28 เมษายน 2023 2:02 am 49 KB 81
19 pdf 3.อนุมัติดำเนินการจัดจ้าง โครงการจ้างผู้เชี่ยวชาญ.._ 28 เมษายน 2023 2:02 am 324 KB 73
20 pdf 4. คำสั่งที่ 318-2565 แต่งตั้งจป_ 28 เมษายน 2023 2:02 am 118 KB 69
21 doc 4. รายงานผลการดำเนินงานฯ .(5.2 การบริหารทรัพยากรบุคค )ปี 2566 28 เมษายน 2023 2:02 am 50 KB 84
22 xls 4. สรุปรายงานการประเมินผลการฝึกอบรม 28 เมษายน 2023 2:02 am 98 KB 74
23 pdf 4.ชี้แจงอัตราระบบราง จัดสรร 10 อัตรา 28 เมษายน 2023 2:02 am 65 KB 92
24 pdf 4.สัญญา 18-2565 28 เมษายน 2023 2:02 am 4 MB 79
25 pdf 5. คำสั่งที่ 18-2566 แต่งตั้ง คปอ_ 28 เมษายน 2023 2:02 am 178 KB 69
26 pdf 5. แต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงโครงสร้าง.._ 28 เมษายน 2023 2:02 am 101 KB 69
27 pdf 5.กรอบอัตรากำลังคน ปี ๖๕-๖๖ แยกตามวุฒิการศึกษา-8-06-65 (1) 28 เมษายน 2023 2:02 am 43 KB 71
28 pdf 5.คำขอเงินกองทุน 66 -ใช้ในแผน อบรม ประชุม สัมมนา ในและต่างประเทศ (08-08-65) 28 เมษายน 2023 2:02 am 171 KB 73
29 pdf 5.คำสั่งที่ 96-2566 เปลี่ยนแปลงประธานกรรมการ 28 เมษายน 2023 2:02 am 101 KB 80
30 pdf 6.จดหมายแจ้งการขยายเวลา 17-2-66 28 เมษายน 2023 2:02 am 141 KB 68
31 pdf 6.แผนการเพิ่มกรอบอัตรากำลัง 65 28 เมษายน 2023 2:02 am 203 KB 71
32 pdf 6.อนุมัติแผนเสริมสร้างความผูกพัน.. 2566 28 เมษายน 2023 2:02 am 266 KB 70
33 pdf 7.ภาระงานที่ต้องเพิ่มอัตรากำลัง 28 เมษายน 2023 2:02 am 199 KB 74
34 pdf 7.อนุมัติแผนอบรม ประชุม สัมมนา 2566 28 เมษายน 2023 2:02 am 524 KB 83
35 pdf 8.แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี 2566 28 เมษายน 2023 2:02 am 454 KB 76
36 pdf 8.รายงานกมว.อนุมัติกรอบเพิ่มอัตรากำลัง ครั้งที่ 1_ 2561 28 เมษายน 2023 2:02 am 218 KB 80
37 pdf 9.รายงานการประชุม อบ.มว. ครั้งที่ 3-2565เห็นชอบแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล66 28 เมษายน 2023 2:02 am 407 KB 77
38 pdf 9.หนังสือถึงสำนักงบขอเพิ่มกรอบอัตรากำลังคน 28 เมษายน 2023 2:02 am 97 KB 74
39 pdf classroom result,สตง. (สำหรับผู้บริหาร) 28 เมษายน 2023 2:02 am 131 KB 72
40 pdf classroom result,สตง.(สำหรับผู้ปฏิบัติงาน) 28 เมษายน 2023 2:02 am 4 MB 82
41 xls surveyขอจัดสรรอัตรากำลังปีงบฯ66 (เพิ่มเติม) 28 เมษายน 2023 2:02 am 41 KB 73
42 pdf กลยุทธที่1.1-9 28 เมษายน 2023 2:02 am 258 KB 75
43 pdf กำหนดการสัมมนาวิชาการ 65 28 เมษายน 2023 2:02 am 50 KB 78
44 pdf เดิม1.มว 5105-488.2 คำบรรยายรายละเอียดลักษณะงาน 28 เมษายน 2023 2:02 am 18 MB 80
45 pdf เดิม2. มว 6105.2-30 อนุมัติคำบรรยายลักษณะงานแยกฝ่าย-กลุ่มงาน 28 เมษายน 2023 2:02 am 263 KB 81
46 pdf เดิม3. JD codeฝ่ายและกลุ่มงาน 28 เมษายน 2023 2:02 am 204 KB 78
47 pdf ธ.ค. 65 การนำเสนอโครงงานกลุ่มและกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ.._ 28 เมษายน 2023 2:02 am 1 MB 87
48 xls ปี งบ 2566 รายงานวิเคราะห์ จัดสรรอัตรากำลังจำแนกตามกลุ่มงาน ฝ่าย (ใช้งาน) 28 เมษายน 2023 2:02 am 70 KB 82
49 pdf พ.ย. 2565 การศึกษาหลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติ 28 เมษายน 2023 2:02 am 4 MB 95
50 pdf พ.ย.65 ศึกษาดูงาน ธรรมาภิบาล ฯรุ่น 24 28 เมษายน 2023 2:02 am 1 MB 79
51 doc มว. นัดหมายWorkshop Career (10 งาน) ก.พ.66 28 เมษายน 2023 2:02 am 132 KB 74
52 xls รายละเอียดของงานกับอัตรากำลังที่ต้องการ_กสท 28 เมษายน 2023 2:02 am 13 KB 77
53 xls รายละเอียดของงานกับอัตรากำลังที่ต้องการเพิ่ม ปีงบ66 เพิ่ม 16 อัตรา ส่ง สนง.งบ(14-1-65) 28 เมษายน 2023 2:02 am 21 KB 84
54 pdf สรุปเบิกจ่าย สัมมนา 28 เมษายน 2023 2:02 am 46 KB 69
55 pdf อนุมัติจัดสัมมนาวิชาการ 65 28 เมษายน 2023 2:02 am 279 KB 73