รายงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

1 ผลการดำเนินการ การอบรมพัฒนาพนักงาน
2 ผลการดำเนินการ อัตรากำลัง สรรหา แต่งตั้ง
3 ผลการดำเนินการ แผนความปลอดภัย
4 ผลการดำเนินการ แผนความผาสุก
5 ผลการดำเนินการ ค่าตอบแทนพิเศษ๋
6 ผลการดำเนินการ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นรายงานผลปี2565

Download Attachments

# File Date added File size Downloads
1 pdf 0.0. อนุมัติแผนอบรม พัฒนา ประชุม สัมมนา ในประเทศ 2565 28 เมษายน 2023 2:14 am 869 KB 39
2 pdf 0.คำรับรองฯ ปี 65-ฝบ_ 28 เมษายน 2023 2:14 am 4 MB 42
3 pdf 00.คำรับรอง65 28 เมษายน 2023 2:14 am 4 MB 41
4 pdf 00.แผนปฎิบัติการการบริหารและพัฒนาบุคลากร มว. ปี 2565 28 เมษายน 2023 2:14 am 191 KB 42
5 pdf 00.แผนยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาบุคลากร มว. ปี 2560 – 2565 28 เมษายน 2023 2:14 am 6 MB 57
6 pdf 1. รายงานตามระบบISO9001..อบรมปี 2565 28 เมษายน 2023 2:14 am 61 KB 57
7 pdf 1. อนุมัติปิดตัวชี้วัด HRI3 ข้อ 1 28 เมษายน 2023 2:14 am 538 KB 44
8 pdf 1. อนุมัติปิดตัวชี้วัด HRI5 ข้อ 1และปิดการใช้งบอบรม 28 เมษายน 2023 2:14 am 268 KB 39
9 pdf 1. อนุมัติปิดตัวชี้วัด HRI6 28 เมษายน 2023 2:14 am 1 MB 42
10 pdf 1. อนุมัติปิดตัวชี้วัด HRI6 (1) 28 เมษายน 2023 2:14 am 1 MB 41
11 pdf 1. อนุมัติปิดตัวชี้วัด HRI7 ข้อ 1.3 (1 และ2) 28 เมษายน 2023 2:14 am 542 KB 44
12 pdf 1. อนุมัติปิดตัวชี้วัดHRI7ข้อ1.1_1.2 28 เมษายน 2023 2:14 am 685 KB 38
13 pdf 1.. รายงานInhouse 2565 28 เมษายน 2023 2:14 am 167 KB 57
14 pdf 1.รายงานผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน2565 (ตชว. 5.2 ) 28 เมษายน 2023 2:13 am 540 KB 41
15 pdf 1.รายงานอบรมภายนอก2565 28 เมษายน 2023 2:13 am 196 KB 46
16 pdf 1.ส่งรายงานข้อมูลอบรมตาม ISO 28 เมษายน 2023 2:13 am 233 KB 41
17 pdf 1.อนุมัติปิดตัวชี้วัด HRI2 ข้อ 2 28 เมษายน 2023 2:13 am 385 KB 41
18 pdf 1.อนุมัติปิดตัวชี้วัด HRI2ข้อ 3 28 เมษายน 2023 2:13 am 531 KB 42
19 pdf 1.อนุมัติปิดตัวชี้วัดHRI5 ข้อ3และ4 28 เมษายน 2023 2:13 am 788 KB 42
20 pdf 1.อนุมัติปิดตัวชี้วัดระบบสารสนเทศด้านHR 28 เมษายน 2023 2:13 am 528 KB 45
21 pdf 1.อนุมัติแผนอบรม ประชุม สัมมนา ในประเทศ 2565 28 เมษายน 2023 2:13 am 432 KB 42
22 pdf 1.เอกสารแนบ12 เสนอชื่ออบรมกลยุทธ์การบริหารบุคคลภาครัฐ (Onsite) รุ่นที่1 28 เมษายน 2023 2:13 am 70 KB 39
23 pdf 1.เอกสารแนบ13 หนังสืออนุมัติเข้าร่วมศึกษาดูงานต่างประเทศ สพร. e GEP_10 28 เมษายน 2023 2:13 am 109 KB 40
24 pdf 1.เอกสารแนบ3 Outside 28 เมษายน 2023 2:14 am 196 KB 40
25 pdf 1.เอกสารแนบ4 ปัจฉิมนิเทศหลักสูตร นงส. รุ่นที่ 8 (รองผมว) 28 เมษายน 2023 2:14 am 2 MB 45
26 pdf 1.เอกสารแนบ5 หนังสือยินยอมของหัวหน้าหน่วยงาน นายจรัญ ยะฝา 28 เมษายน 2023 2:14 am 296 KB 44
27 pdf 1.เอกสารแนบ6 หนังสือเสนอชื่อธรรมาภิบาลผบ.กลาง(ดร.สิวินีย์) 28 เมษายน 2023 2:13 am 299 KB 37
28 pdf 1.เอกสารแนบ8 หนังสือเสนอชื่อใบสมัคร (นงก.)รุ่นที่4 28 เมษายน 2023 2:13 am 329 KB 41
29 pdf 1.เอกสารแนบ9 ผมว.เห็นชอบเสนอชื่อ สมัคร ปนป รุ่นที่ 12 28 เมษายน 2023 2:13 am 323 KB 42
30 pdf 1เตรียมพร้อมนักบริหาร๖๕ 28 เมษายน 2023 2:13 am 6 MB 49
31 pdf 1อนุมัติปิด KR 2.7 ข้อ 3_PDPA (1) 28 เมษายน 2023 2:13 am 320 KB 44
32 pdf 1อนุมัติปิด KR 2.7 ข้อ 3_PDPA (2) 28 เมษายน 2023 2:13 am 656 KB 39
33 pdf 1อนุมัติปิด KR 2.7 ข้อ 3_PDPA (3) 28 เมษายน 2023 2:14 am 554 KB 41
34 pdf 1อนุมัติปิด KR 2.7 ข้อ 3_PDPA (4) 28 เมษายน 2023 2:14 am 1 MB 39
35 pdf 1อนุมัติปิด KR 2.7 ข้อ 3_PDPA (5) 28 เมษายน 2023 2:14 am 656 KB 40
36 pdf 2. กกข.ฝช.นักมาตรวิทยา (พนง) 28 เมษายน 2023 2:14 am 313 KB 40
37 pdf 2. กปฟ.ฝฟ.นักมาตรวิทยา (พนง.) 28 เมษายน 2023 2:14 am 207 KB 42
38 pdf 2. กวล.ฝม.นักมาตรวิทยา (พนง.) 28 เมษายน 2023 2:14 am 416 KB 45
39 pdf 2. คำสั่งที่ 147-2564ปรับเลื่อนค่ากลางเงินเดือนในระดับตำแหน่งเดียวกัน 28 เมษายน 2023 2:14 am 1 MB 42
40 pdf 2. อัตรากำลัง กวก.ฝค.นักมาตรวิทยา (พนง.) 28 เมษายน 2023 2:14 am 204 KB 43
41 pdf 2.กรอบอัตรากำลังคน ปี ๖๕-๖๖ แยกตามวุฒิการศึกษา-8-06-65 (1) 28 เมษายน 2023 2:14 am 43 KB 43
42 pdf 2.ขออนุมัติกรอบวงเงินเลื่อนเงินเดือน มีผลปีงบฯ 2565 28 เมษายน 2023 2:14 am 1 MB 42
43 pdf 2.คณะกรรมการ..หลักเกณฑ์เสนอเลื่อนเงินเดือนมีผล 2565 28 เมษายน 2023 2:14 am 74 KB 41
44 pdf 2.คณะกรรมการกำหนด..ปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี2565มีผล 2566 28 เมษายน 2023 2:14 am 128 KB 44
45 pdf 2.คำสั่งที่ 133-2565 แต่งตั้งให้พนักงานดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น 28 เมษายน 2023 2:14 am 911 KB 42
46 pdf 2.คำสั่งที่ 14-2565แต่งตั้งคณะทำงานหน.กลุ่ม 28 เมษายน 2023 2:14 am 102 KB 45
47 pdf 2.ประเมินผมว_ 28 เมษายน 2023 2:14 am 127 KB 40
48 pdf 2.แผนการเพิ่มกรอบอัตรากำลัง 28 เมษายน 2023 2:14 am 208 KB 41
49 pdf 2.ภาระงานที่ต้องเพิ่มอัตรากำลัง 28 เมษายน 2023 2:14 am 199 KB 42
50 pdf 2.ยืนยันอัตรากำลัง กพร_ 28 เมษายน 2023 2:14 am 131 KB 40
51 pdf 2.ยืนยันอัตรากำลังแผนแม่บทฉบับที่3 28 เมษายน 2023 2:14 am 310 KB 39
52 pdf 3. โครงสร้างบุคลากร แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2565 28 เมษายน 2023 2:14 am 136 KB 43
53 pdf 3. แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย มว. (61-66) ฉบับทบทวนปี 2565 28 เมษายน 2023 2:14 am 779 KB 41
54 pdf 3.ขออนุมัติแผนงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย.64-68_ 28 เมษายน 2023 2:14 am 417 KB 40
55 pdf 3.คำสั่ง 180_2565คกก.ร..ฝึกซ้อมตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย 2565 28 เมษายน 2023 2:14 am 123 KB 37
56 pdf 3.รายงานการประชุมการจัดทำและดำเนินการฝึกซ้อมตามแผนป้องกัน.อัคคีภัย ปี 2565 28 เมษายน 2023 2:14 am 729 KB 40
57 pdf 4. อนุมัติแผนเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพัน..ปีงบฯ65 28 เมษายน 2023 2:14 am 740 KB 40
58 pdf 4.แผนเสริมสร้างความผาสุกและ...บุคลากร มว 2565 28 เมษายน 2023 2:14 am 20 MB 37
59 pdf 4.รายงานผลตามแผนปฏิบัติการความผูกพัน2565 28 เมษายน 2023 2:14 am 158 KB 41
60 pdf 4.รายงานผลสำรวจ Happinometer ครั้ง 2 23 ธ.ค. 2564 28 เมษายน 2023 2:14 am 193 KB 38
61 pdf 4.อนุมัติรายงานผลตามแผนเสริมสร้างความผาสุกฯปีงบฯ65(ภาพรวม) 28 เมษายน 2023 2:14 am 468 KB 41
62 pdf 5.อนุมัติจ่ายค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ร้อยละ60 28 เมษายน 2023 2:14 am 240 KB 43
63 pdf 5.อนุมัติปิดงบโครงการ(จ่ายค่าตอบแทนออกจากงาน)2565 28 เมษายน 2023 2:14 am 619 KB 43
64 pdf 6. ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และแนวทางแก้ไข สรุปผลตามแผนยุทธ..HR2565 28 เมษายน 2023 2:14 am 2 MB 47