รศ.นพ. สรนิต ศิลธรรม (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ สรนิต ศิลธรรม

ผู้ทรงคุณวุฒิ

วุฒิการศึกษา

 • ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.รุ่น 51)
 • Department of Surgery, State University of New York at Syracuse, New York, USA Certificate in Clinical Fellow in Surgical Nutrition
 • Jaycee Burn Center, Department of Surgery, University of North Carolina at Chapel Hill, North Carolina, USA-Certificate in Research Fellow in Burn and Trauma
 • วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ทั่วไป คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปริญญาบัตร แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปริญญาบัตร วิทยาศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน

 • ข้าราชการบำนาญ

 

ประวัติการทำงาน

 • ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 • ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 • รองคณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล