นายผณิศวร ชำนาญเวช (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)

นายผณิศวร ชานาญเวช

อายุ:               63 ปี

วุฒิการศึกษา:

 • วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (อุตสาหการ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • MSIE (Industrial & Systems Engineering), Georgia Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • D., Georgia Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา

ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน:

 • รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แพ็คฟู้ด จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัทห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
 • ประธานอนุกรรมการประมงและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
 • นายกสมาคมมาตรฐานและคุณภาพแห่งประเทศไทย
 • นายกกิตติคุณ สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย

ประวัติการทำงาน:

 • อาจารย์ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
 • รองประธานเจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท แพ็คฟู้ด จำกัด (มหาชน)
 • นายกสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย
 • นายกสมาคมมาตรฐานและคุณภาพแห่งประเทศไทย