นายวัลลภ เตียศิริ (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)

นายวัลลภ เตียศิริ

อายุ:               62 ปี

วุฒิการศึกษา:

 • วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (เครื่องกล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Master of Management สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน:

 • ที่ปรึกษาสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย
 • ที่ปรึกษาสมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทย
 • ที่ปรึกษากลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดีและกรรมการอิสระ บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)
 • คณะอนุกรรมการพิจารณาแผนการบริหารจัดการศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ สถาบันยานยนต์

ประวัติการทำงาน:

 • ผู้อำนวยการสถาบันยานยนต์ กระทรวงอุตสาหกรรม
 • กรรมการบริหาร บริษัทไทยคาวาซากิมอเตอร์ จำกัด
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทไทยคาวาซากิมอเตอร์ จำกัด
 • ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัทไทยคาวาซากิมอเตอร์ จำกัด
 • ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมและประกันคุณภาพ, บริษัทไทยคาวาซากิมอเตอร์ จำกัด