นางอัจฉรา เจริญสุข ผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (กรรมการและเลขานุการ)

อายุ:               59 ปี

วุฒิการศึกษา:

 • วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาฟิสิกส์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขานิวเคลียร์ฟิสิกส์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตร การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูงสถาบันพระปกเกล้า

ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน:

 • ผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
 • ประธานคณะกรรมการระบบคุณภาพของประเทศในกลุ่มภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิค (Chairperson of Technical Committee for Quality System of Asia-Pacific Metrology Programme)
 • ผู้ประเมินระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถาบันมาตรวิทยาในกลุ่ม EURAMET & APMP
 • ที่ปรึกษาของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (Physikalisch-Technische Bundesanstalt, PTB)
 • กรรมการ ในคณะอนุกรรมการรับรองระบบ สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
 • กรรมการ ในคณะทบทวนระบบบริหารงานคุณภาพ สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
 • กรรมการ ในคณะอนุกรรมการทดสอบความชำนาญ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 • กรรมการวิชาการ (ด้านมาตรฐาน) โครงการรับรองคุณภาพบริภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

ประวัติการทำงาน:

 • หัวหน้าห้องปฏิบัติการไฟฟ้า โครงการพัฒนาระบบมาตรวิทยาและการรับรองห้องปฏิบัติการกองฟิสิกส์และวิศวกรรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ
 • หัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยาไฟฟ้า, รักษาการหัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยามิติ, รักษาการหัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยาอุณหภูมิ, รักษาการหัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยาเคมี และรับผิดชอบในส่วนวิเทศสัมพันธ์ และส่วนอุตสาหกรรมสัมพันธ์
 • ผู้เชี่ยวชาญ ระดับ 11 สาขามาตรวิทยาไฟฟ้า
 • รองผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ