ค้นหารายชื่อผู้ทิ้งงาน Website Thai Goverment.ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส

# รหัสโครงการ วันที่ วันที่สิ้นสุด ประเภท ชื่อโครงการ ประเภทสิ่งของ วิธีการซื้อจ้าง วงเงินงบประมาณ / ราคากลาง
1121 RICE641 21 ก.พ. 2566 21 ก.พ. 2566 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง pipette tips เพื่อใช้ในห้องปฏิบัติการ ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 29,992.10
1122 66021022 21 ก.พ. 2566 21 ก.พ. 2566 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาการเช่าอุปกรณ์เครือข่ายความเร็วสูงของห้องปฏิบัติการเวลามาตรฐาน
ผู้ชนะการเสนอราคา : ใบสั่งซื้อ 66PO02000077 - บริษัท โซลูชั่นส์ เมคเกอร์ จำกัด
ซ่อมบำรุงรักษา/บำรุงรักษา มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 100,000.00
1123 6607201ด0048 21 ก.พ. 2566 21 ก.พ. 2566 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับการพัฒนาวิธีการวัดเพื่อวิเคราะห์สารปนเปื้อนของ Polycyclic Aromatic Hydrocarbon ในตัวอย่างอาหาร (น้ำมันพืช และใบชา)
ผู้ชนะการเสนอราคา : ใบสั่งซื้อ 66PO02000076 - บริษัท คลาริตัส จำกัด com
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 104,004.00
1124 66021022 21 ก.พ. 2566 29 ก.พ. 2567 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาการเช่าอุปกรณ์เครือข่ายความเร็วสูงของห้องปฏิบัติการเวลามาตรฐาน ซ่อมบำรุงรักษา/บำรุงรักษา มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 100,000.00
1125 6607201ด0048 21 ก.พ. 2566 30 มิ.ย. 2566 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับการพัฒนาวิธีการวัดเพื่อวิเคราะห์สารปนเปื้อนของ Polycyclic Aromatic Hydrocarbon ในตัวอย่างอาหาร (น้ำมันพืช และใบชา) ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 104,004.00
1126 6607201ด0036 21 ก.พ. 2566 21 ก.พ. 2566 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติจัดซื้อหลอดบรรจุสารตัวอย่างสำหรับวิเคราะห์ด้วยเครื่อง Ion chromatography
ผู้ชนะการเสนอราคา : ใบสั่งซื้อ 66PO02000075 - บริษัท เมทโธรห์ม สยาม จำกัด - com
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 60,535.25
1127 6607201ด0036 21 ก.พ. 2566 24 พ.ค. 2566 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติจัดซื้อหลอดบรรจุสารตัวอย่างสำหรับวิเคราะห์ด้วยเครื่อง Ion chromatography ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 60,535.25
1128 FR66040007 20 ก.พ. 2566 26 มิ.ย. 2566 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติสั่งซื้อสารเคมี ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 27,338.50
1129 6607201ด0037 20 ก.พ. 2566 20 ก.พ. 2566 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติจัดซื้อสารมาตรฐาน (4)
ผู้ชนะการเสนอราคา : ใบสั่งซื้อ 66PO02000066 - บริษัท แสงวิทย์ ซายน์ จำกัด com
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 56,603.00
1130 6607201ด0037 20 ก.พ. 2566 21 มิ.ย. 2566 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติจัดซื้อสารมาตรฐาน (4) ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 56,603.00
รายการทั้งหมด 1429 รายการ : 143 หน้า : [First] << Back ... [ 111 ][ 112 ] 113 [ 114 ][ 115 ] ... Next>> [Last] หรือ