ค้นหารายชื่อผู้ทิ้งงาน Website Thai Goverment.ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส

# รหัสโครงการ วันที่ วันที่สิ้นสุด ประเภท ชื่อโครงการ ประเภทสิ่งของ วิธีการซื้อจ้าง วงเงินงบประมาณ / ราคากลาง
1131 FR66040007 20 ก.พ. 2566 26 มิ.ย. 2566 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติสั่งซื้อสารเคมี ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 27,338.50
1132 6607201ด0037 20 ก.พ. 2566 20 ก.พ. 2566 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติจัดซื้อสารมาตรฐาน (4)
ผู้ชนะการเสนอราคา : ใบสั่งซื้อ 66PO02000066 - บริษัท แสงวิทย์ ซายน์ จำกัด com
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 56,603.00
1133 6607201ด0037 20 ก.พ. 2566 21 มิ.ย. 2566 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติจัดซื้อสารมาตรฐาน (4) ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 56,603.00
1134 FF660201ล060001 20 ก.พ. 2566 20 ก.พ. 2566 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาเครื่องชั่งขนาด 5.1 kg ความละเอียด 1 mg
ผู้ชนะการเสนอราคา : ใบสั่งซื้อ 66PO02000065 - บริษัท เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จำกัด
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 249,952.00
1135 FF660201ล060001 20 ก.พ. 2566 30 มิ.ย. 2566 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาเครื่องชั่งขนาด 5.1 kg ความละเอียด 1 mg ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 249,952.00
1136 6607301ล0009 20 ก.พ. 2566 20 ก.พ. 2566 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติจัดหา NI 9237 W_ACC BUNDLE
ผู้ชนะการเสนอราคา : ใบสั่งซื้อ 66PO02000064 - บริษัท เทคสแควร์ จำกัด
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 155,150.00
1137 6607301ล0009 20 ก.พ. 2566 31 ก.ค. 2566 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติจัดหา NI 9237 W_ACC BUNDLE ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 155,150.00
1138 6607501ด 20 ก.พ. 2566 20 ก.พ. 2566 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติดำเนินการจัดหา AIR FILTER, AIR DRYER และ PRESSURE REGULATOR
ผู้ชนะการเสนอราคา : ใบสั่งซื้อ 66PO02000071 บริษัท เอส.เอ็ม.ซี (ประเทศไทย) จำกัด com
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 31,586.40
1139 6607501ด 20 ก.พ. 2566 11 ส.ค. 2566 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติดำเนินการจัดหา AIR FILTER, AIR DRYER และ PRESSURE REGULATOR ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 31,586.40
1140 FF660201ล020001 20 ก.พ. 2566 20 ก.พ. 2566 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง Computer Controller
ผู้ชนะการเสนอราคา : ใบสั่งซื้อ 66PO02000056 - บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด (มหาชน)
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 237,050.00
รายการทั้งหมด 1429 รายการ : 143 หน้า : [First] << Back ... [ 112 ][ 113 ] 114 [ 115 ][ 116 ] ... Next>> [Last] หรือ