ค้นหารายชื่อผู้ทิ้งงาน Website Thai Goverment.ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส

# รหัสโครงการ วันที่ วันที่สิ้นสุด ประเภท ชื่อโครงการ ประเภทสิ่งของ วิธีการซื้อจ้าง วงเงินงบประมาณ / ราคากลาง
1151 6607501ด 16 ก.พ. 2566 16 ก.พ. 2566 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติจัดซื้อกระดาษกรอง
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท ไคเนติคส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 23,540.00
1152 F6615 15 ก.พ. 2566 15 ก.พ. 2566 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมมอเตอร์ ERV อาคารมาตรธำรง จ้างเหมาบริการ มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 48,171.40
1153 6607501ด 15 ก.พ. 2566 15 ก.พ. 2566 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าจ้างทำชิ้นงานตามแบบ Sqaure 12.7 mm Female to Shaft 36 mm
ผู้ชนะการเสนอราคา : ค่าจ้างทำชิ้นงานตามแบบ Sqaure 12.7 mm Female to Shaft 36 mm
จ้างเหมาบริการ มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 10,165.00
1154 6607501ด 15 ก.พ. 2566 15 ก.พ. 2566 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ค่าจ้างทำชิ้นงานตามแบบ Sqaure 12.7 mm Female to Shaft 36 mm จ้างเหมาบริการ มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 10,165.00
1155 FF660202ล04 15 ก.พ. 2566 15 ก.พ. 2566 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง Bio safety cabinet metal free ขนาด 1220 x 800 x 1500 mm
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท ไตร โซลูชั่น จำกัด - ใบสั่งซื้อ 66PO02000054
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 449,400.00
1156 6607201ด 15 ก.พ. 2566 15 ก.พ. 2566 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง บริษัท แสงวิทย์ ซายน์ จำกัด
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท แสงวิทย์ ซายน์ จำกัด
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 3,210.00
1157 FF660202ล04 15 ก.พ. 2566 20 ก.ค. 2566 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง Bio safety cabinet metal free ขนาด 1220 x 800 x 1500 mm ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 449,400.00
1158 6607201ด 15 ก.พ. 2566 15 ก.พ. 2566 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง บริษัท แสงวิทย์ ซายน์ จำกัด ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 3,210.00
1159 6608101ด 15 ก.พ. 2566 15 ก.พ. 2566 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อ Air temperature_humidity_pressure sensor
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท ไออาร์ซี เทคโนโลยีส์ จำกัด - ใบสั่งซื้อ 66PO02000055
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 199,983.00
1160 66021021ล 15 ก.พ. 2566 15 ก.พ. 2566 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทนเพื่อใช้กับเครื่อง Line Scale Calibrator
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท เจ.ไอ.บี.คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
ครุภัณฑ์สำนักงาน มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 21,890.00
รายการทั้งหมด 1429 รายการ : 143 หน้า : [First] << Back ... [ 114 ][ 115 ] 116 [ 117 ][ 118 ] ... Next>> [Last] หรือ