ค้นหารายชื่อผู้ทิ้งงาน Website Thai Goverment.ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส

# รหัสโครงการ วันที่ วันที่สิ้นสุด ประเภท ชื่อโครงการ ประเภทสิ่งของ วิธีการซื้อจ้าง วงเงินงบประมาณ / ราคากลาง
1341 FR66040002 7 ม.ค. 2566 10 มี.ค. 2566 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุสิ้นเปลือง - วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 95,123.00
1342 P64NON010023 5 ม.ค. 2566 5 ม.ค. 2566 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุสิ้นเปลือง -วิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายการ
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท เอส.เอ็.เคมีคอล ซัพพลาย จำกัด
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 98,846.60
1343 P64NON010023 5 ม.ค. 2566 9 พ.ค. 2566 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุสิ้นเปลือง -วิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายการ ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 98,846.60
1344 660210320004 5 ม.ค. 2566 5 ม.ค. 2566 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง Liquid Nitrogen ไนโตรเจนเหลว
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท ไทยอินเตอร์แก๊ส แอนด์ เคมิคัล ซัพพลาย จำกัด
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 64,200.00
1345 660210320004 5 ม.ค. 2566 30 ก.ย. 2566 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง Liquid Nitrogen ไนโตรเจนเหลว ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 64,200.00
1346 6607201ด0014 5 ม.ค. 2566 5 ม.ค. 2566 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุสิ้นเปลือง-วิทยาศาตร์ จำนวน 6 รายการ
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท ไซน์ แองเกิล จำกัด
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 79,854.10
1347 6607201ด0014 5 ม.ค. 2566 13 มี.ค. 2566 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุสิ้นเปลือง-วิทยาศาตร์ จำนวน 6 รายการ ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 79,854.10
1348 6602216ล0001 27 ธ.ค. 2565 27 ธ.ค. 2565 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศใหม่ทดแทนเครื่องปรับอากาศเดิมอาคารสํานักงานมาตรวิทยาแห่งชาติ
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท โคลเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด
จ้างเหมาบริการ มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 398,142.72
1349 6602216ล0001 27 ธ.ค. 2565 27 ก.พ. 2566 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศใหม่ทดแทนเครื่องปรับอากาศเดิมอาคารสํานักงานมาตรวิทยาแห่งชาติ จ้างเหมาบริการ มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 398,142.72
1350 6607201ด0015 27 ธ.ค. 2565 27 ธ.ค. 2565 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุสิ้นเปลือง-วิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท แสงวิทย์ ซายน์ จำกัด
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 78,110.00
รายการทั้งหมด 1429 รายการ : 143 หน้า : [First] << Back ... [ 133 ][ 134 ] 135 [ 136 ][ 137 ] ... Next>> [Last] หรือ