ค้นหารายชื่อผู้ทิ้งงาน Website Thai Goverment.รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส

# รหัสโครงการ วันที่ วันที่สิ้นสุด ประเภท ชื่อโครงการ ประเภทสิ่งของ วิธีการซื้อจ้าง วงเงินงบประมาณ / ราคากลาง ไฟล์แนบ จำนวนดาวน์โหลด ไฟล์แนบ
2141 สกสว65110125 30 ม.ค. 2566 30 มิ.ย. 2566 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติจัดซื้อ PTFE & Glass Filters ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 99,777.50 0 ครั้ง
2142 6607201ด 30 ม.ค. 2566 30 ม.ค. 2566 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง Propan-1-ol
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท อาร์ซีไอ แล็บสแกน จำกัด
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 8,388.80 0 ครั้ง
2143 6607201ด 30 ม.ค. 2566 30 ม.ค. 2566 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง Propan-1-ol ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 8,388.80 0 ครั้ง
2144 6607101ด 30 ม.ค. 2566 30 ม.ค. 2566 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง PM เครื่อง TGA รหัสครุภัณฑ์ 6685-013-0008-0008 จ้างเหมาบริการ มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 42,800.00 0 ครั้ง
2145 RICE641 30 ม.ค. 2566 30 ม.ค. 2566 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง syringes, test tubes, gloves and DURAN bottle
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท ลิแกนด์ ไซแอนติฟิค จำกัด
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 21,480.25 0 ครั้ง
2146 FF660202ล070001 30 ม.ค. 2566 31 ส.ค. 2566 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขอซื้อ micropipet set ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 119,968.40 0 ครั้ง
2147 RICE641 30 ม.ค. 2566 30 ม.ค. 2566 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง syringes, test tubes, gloves and DURAN bottle ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 21,480.25 0 ครั้ง
2148 6607501ด0011 30 ม.ค. 2566 30 ม.ค. 2566 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติจัดซื้อสารมาตรฐานสำหรับพัฒนาวิธีหาปริมาณน้ำตาลสะสม ด้วยวิธี IFCC Reference method
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท แอพพลาย เคมิคอล แอนด์ อินสตรูเมนท์ จำกัด
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 400,000.00 0 ครั้ง
2149 FF660101ด 30 ม.ค. 2566 30 ม.ค. 2566 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อม UPS ของห้องปฏิบัติการแสงสว่าง
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท วอทฟอร์ด คอนโทรล (ประเทศไทย) จำกัด
จ้างเหมาบริการ มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 26,750.00 0 ครั้ง
2150 6607501ด0011 30 ม.ค. 2566 30 มิ.ย. 2566 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติจัดซื้อสารมาตรฐานสำหรับพัฒนาวิธีหาปริมาณน้ำตาลสะสม ด้วยวิธี IFCC Reference method ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 400,000.00 0 ครั้ง
รายการทั้งหมด 2323 รายการ : 233 หน้า : [First] << Back ... [ 213 ][ 214 ] 215 [ 216 ][ 217 ] ... Next>> [Last] หรือ