ค้นหารายชื่อผู้ทิ้งงาน Website Thai Goverment.ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส

# รหัสโครงการ วันที่ วันที่สิ้นสุด ประเภท ชื่อโครงการ ประเภทสิ่งของ วิธีการซื้อจ้าง วงเงินงบประมาณ / ราคากลาง
811 6607101ก 29 มิ.ย. 2566 29 มิ.ย. 2566 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง purple
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท เพอร์กินเอลเมอร์ ไซแอนติฟิค (ประเทศไทย) จำกัด
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 9,501.60
812 6607101ก 29 มิ.ย. 2566 29 มิ.ย. 2566 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง purple ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 9,501.60
813 6607201ด 28 มิ.ย. 2566 28 มิ.ย. 2566 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง (SAX SPE_ EMR lipid) สำหรับพัฒนาวิธีการวัดเพื่อวิเคราะห์สารปนเปื้อนของ Polycyclic Aromatic Hydrocarbon ในตัวอย่างอาหาร (น้ำมั
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท คลาริตัส จำกัด
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 109,482.40
814 6607101ด 28 มิ.ย. 2566 28 มิ.ย. 2566 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง SPE Cartridge
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท แสงวิทย์ ซายน์ จำกัด
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 99,831.00
815 6607201ด 28 มิ.ย. 2566 28 มิ.ย. 2566 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง (SAX SPE_ EMR lipid) สำหรับพัฒนาวิธีการวัดเพื่อวิเคราะห์สารปนเปื้อนของ Polycyclic Aromatic Hydrocarbon ในตัวอย่างอาหาร (น้ำมั ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 109,482.40
816 6607301ด 28 มิ.ย. 2566 28 มิ.ย. 2566 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติจัดหา NI USB
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท ไทร์เนอร์ยี่ อินสทรูเม้นท์ จำกัด
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 59,800.00
817 6607101ด 28 มิ.ย. 2566 28 มิ.ย. 2566 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง SPE Cartridge ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 99,831.00
818 6607301ด 28 มิ.ย. 2566 28 มิ.ย. 2566 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติจัดหา NI USB ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 59,800.00
819 FF660401ล01 28 มิ.ย. 2566 28 มิ.ย. 2566 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อซอฟต์แวร์ Mathematica
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท ทารา เทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 144,343.00
820 FF660301ด 28 มิ.ย. 2566 28 มิ.ย. 2566 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง SPECTRAL DYE KIT I สำหรับใช้กับเครื่อง REAL-TIME PCR
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท กิบไทย จำกัด
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 45,599.12
รายการทั้งหมด 1559 รายการ : 156 หน้า : [First] << Back ... [ 80 ][ 81 ] 82 [ 83 ][ 84 ] ... Next>> [Last] หรือ