ค้นหารายชื่อผู้ทิ้งงาน Website Thai Goverment.ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส

# รหัสโครงการ วันที่ วันที่สิ้นสุด ประเภท ชื่อโครงการ ประเภทสิ่งของ วิธีการซื้อจ้าง วงเงินงบประมาณ / ราคากลาง
881 6607201ด 19 มิ.ย. 2566 19 มิ.ย. 2566 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับการวัดค่า pH
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท ยูแอนด์วี โฮลดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด - ใบสั่งซื้อ 66PO06000040
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 263,273.50
882 6607201ด 19 มิ.ย. 2566 19 มิ.ย. 2566 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง Conductivity reference solution ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 46,010.00
883 6607201ด 19 มิ.ย. 2566 19 มิ.ย. 2566 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับการวัดค่า pH ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 263,273.50
884 6607501ด 19 มิ.ย. 2566 19 มิ.ย. 2566 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติจัดหาสารเคมีสำหรับการพัฒนาวิธีหาปริมาณน้ำตาลสะสม ด้วยวิธี IFCC Reference method
ผู้ชนะการเสนอราคา : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.ซี.เอส.ซีนอน
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 30,377.30
885 6607201ด 19 มิ.ย. 2566 19 มิ.ย. 2566 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง สารตัวทำละลายสำหรับวิเคราะห์ตัวอย่าง
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท อาร์ซีไอ แล็บสแกน จำกัด- ใบสั่งซื้อ 66PO06000039
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 51,948.50
886 6607201ด 19 มิ.ย. 2566 19 มิ.ย. 2566 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติจัดซื้อ water standard
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท แสงวิทย์ ซายน์ จำกัด
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 30,495.00
887 6607201ด 19 มิ.ย. 2566 19 มิ.ย. 2566 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง บริษัท แสงวิทย์ ซายน์ จำกัด ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 30,495.00
888 6607201ด 19 มิ.ย. 2566 19 มิ.ย. 2566 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สารตัวทำละลายสำหรับวิเคราะห์ตัวอย่าง ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 51,948.50
889 6607201ด 19 มิ.ย. 2566 19 มิ.ย. 2566 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติจัดซื้อ water standard ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 30,495.00
890 RMP6506Y66 19 มิ.ย. 2566 19 มิ.ย. 2566 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติจัดซื้อสารมาตรฐานสำหรับการวัด
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท พาวเวอร์เทค เคมีคัล อินดัสทรี จำกัด - ใบสั่งซื้อ 66PO06000038
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 216,396.80
รายการทั้งหมด 1559 รายการ : 156 หน้า : [First] << Back ... [ 87 ][ 88 ] 89 [ 90 ][ 91 ] ... Next>> [Last] หรือ