ค้นหารายชื่อผู้ทิ้งงาน Website Thai Goverment.ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส

# รหัสโครงการ วันที่ วันที่สิ้นสุด ประเภท ชื่อโครงการ ประเภทสิ่งของ วิธีการซื้อจ้าง วงเงินงบประมาณ / ราคากลาง
921 66021023 7 มิ.ย. 2566 7 มิ.ย. 2566 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมหัวเซ็นเซอร์เครื่องวัดออกซิเจน OptiOx replacement Cap จ้างเหมาบริการ มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 11,727.20
922 6607201ด 7 มิ.ย. 2566 7 มิ.ย. 2566 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติจัดซื้อเอทานอล AR grade
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท อาร์ซีไอ แล็บสแกน จำกัด
จ้างเหมาบริการ มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 6,933.60
923 6607201ด 7 มิ.ย. 2566 7 มิ.ย. 2566 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติจัดซื้อเอทานอล AR grade จ้างเหมาบริการ มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 6,933.60
924 FR6604 7 มิ.ย. 2566 7 มิ.ย. 2566 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติจัดซื้อวาล์วสำหรับระบบวิเคราะห์ก๊าซ
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท ซี.อี. อินสทรูเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 290,232.15
925 6607201ด 7 มิ.ย. 2566 7 มิ.ย. 2566 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติจัดซื้อขวดสีชาสำหรับบรรจุสารเคมี
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท แอพพลาย เคมิคอล แอนด์ อินสตรูเมนท์ จำกัด
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 18,992.50
926 FR6604 7 มิ.ย. 2566 7 มิ.ย. 2566 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติจัดซื้อวาล์วสำหรับระบบวิเคราะห์ก๊าซ ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 290,232.15
927 6607201ด 7 มิ.ย. 2566 7 มิ.ย. 2566 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติจัดซื้อขวดสีชาสำหรับบรรจุสารเคมี ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 18,992.50
928 6607201ด 7 มิ.ย. 2566 7 มิ.ย. 2566 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อยีนสังเคราะห์เพื่อใช้พัฒนาวิธีการวัดการจัดจำแนกชนิดของเนื้อ (เพิ่มเติม g12c)
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท กิบไทย จำกัด
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 8,934.50
929 6607201ด 7 มิ.ย. 2566 7 มิ.ย. 2566 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อยีนสังเคราะห์เพื่อใช้พัฒนาวิธีการวัดการจัดจำแนกชนิดของเนื้อ (เพิ่มเติม g12c) ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 8,934.50
930 6607201ด 7 มิ.ย. 2566 7 มิ.ย. 2566 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุกรองสารเคมี
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท แอพพลาย เคมิคอล แอนด์ อินสตรูเมนท์ จำกัด
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 17,013.00
รายการทั้งหมด 1559 รายการ : 156 หน้า : [First] << Back ... [ 91 ][ 92 ] 93 [ 94 ][ 95 ] ... Next>> [Last] หรือ