ค้นหารายชื่อผู้ทิ้งงาน Website Thai Goverment.ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส

# รหัสโครงการ วันที่ วันที่สิ้นสุด ประเภท ชื่อโครงการ ประเภทสิ่งของ วิธีการซื้อจ้าง วงเงินงบประมาณ / ราคากลาง
931 6607201ด 7 มิ.ย. 2566 7 มิ.ย. 2566 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุกรองสารเคมี
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท แอพพลาย เคมิคอล แอนด์ อินสตรูเมนท์ จำกัด
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 17,013.00
932 6606101ด 7 มิ.ย. 2566 7 มิ.ย. 2566 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ค่าจ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบ EMTs ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 499,690.00
933 6607201ด 7 มิ.ย. 2566 7 มิ.ย. 2566 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุกรองสารเคมี ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 17,013.00
934 F6615 6 มิ.ย. 2566 6 มิ.ย. 2566 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานเดินสาย Lan ห้องสารบรรณ อาคารผดุงมาตร
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท เจ เอส เน็ทเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด
จ้างเหมาบริการ มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 19,260.00
935 F6615 6 มิ.ย. 2566 6 มิ.ย. 2566 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง งานเดินสาย Lan ห้องสารบรรณ อาคารผดุงมาตร จ้างเหมาบริการ มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 19,260.00
936 6607101ด 6 มิ.ย. 2566 6 มิ.ย. 2566 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับพัฒนาวิธีหาองค์ประกอบของสารสำคัญในสมุนไพรด้วยวิธี HPLC
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท ซี.อี.คอมบิเนชั่น จำกัด
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 50,000.00
937 6607101ด 6 มิ.ย. 2566 6 มิ.ย. 2566 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับพัฒนาวิธีหาองค์ประกอบของสารสำคัญในสมุนไพรด้วยวิธี HPLC ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 50,000.00
938 66021023 6 มิ.ย. 2566 6 มิ.ย. 2566 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมบำรุงรักษาเครื่อง Tecan Spark
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท ดีเคเอสเอซ เทคโนโลยี จำกัด
จ้างเหมาบริการ มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 16,050.00
939 66021023 6 มิ.ย. 2566 6 มิ.ย. 2566 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมบำรุงรักษาเครื่อง Tecan Spark จ้างเหมาบริการ มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 16,050.00
940 66021023 6 มิ.ย. 2566 6 มิ.ย. 2566 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมบำรุงรักษา เครื่อง zetasizer
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท ดีเคเอสเอซ เทคโนโลยี จำกัด
ซ่อมบำรุงรักษา/บำรุงรักษา มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 40,660.00
รายการทั้งหมด 1559 รายการ : 156 หน้า : [First] << Back ... [ 92 ][ 93 ] 94 [ 95 ][ 96 ] ... Next>> [Last] หรือ