ค้นหารายชื่อผู้ทิ้งงาน Website Thai Goverment.


# รหัสโครงการ วันที่ วันที่สิ้นสุด ประเภท ชื่อโครงการ ประเภทสิ่งของ วิธีการซื้อจ้าง วงเงินงบประมาณ / ราคากลาง ไฟล์แนบ จำนวนดาวน์โหลด ไฟล์แนบ
1 F6609 22 ส.ค. 2566 29 ก.ย. 2566 แผนจัดซื้อประจำปี งานจ้างทำเครื่องแบบชุดพิธีการ ตามระเบียบสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ จ้างเหมาบริการ มาตรา 55 (2) วิธีคัดเลือก 742,493.33 15 ครั้ง
2 FF660201ด02 17 ส.ค. 2566 30 ก.ย. 2566 แผนจัดซื้อประจำปี งานจ้างเหมาพัฒนาระบบ Calibration System (Digital Multimeter; DMM) และปรับปรุงระบบไฟฟ้าสำรอง UPS จ้างเหมาบริการ มาตรา 55 (2) วิธีคัดเลือก 1,995,000.00 16 ครั้ง
3 DWM6609Y66 16 ส.ค. 2566 28 ส.ค. 2566 แผนจัดซื้อประจำปี จัดซื้อ CORIOLIS METER ครุภัณฑ์วิทยาศาตร์ มาตรา 55 (2) วิธีคัดเลือก 929,830.00 16 ครั้ง
4 6607401ด 20 ก.ค. 2566 30 ก.ย. 2566 แผนจัดซื้อประจำปี จัดจ้างบริษัทผู้ออกแบบ เพื่อออกแบบรายละเอียดโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการแรงบิด อาคารสำนักงานมาตรวิทยาแห่งชาติ จ้างเหมาบริการ แผนจัดซื้อประจำปี 1,093,700.00 13 ครั้ง
5 FF660202ล01 และ FF66 21 เม.ย. 2566 29 ก.ย. 2566 แผนจัดซื้อประจำปี จัดซื้อ Analytical balance ครุภัณฑ์วิทยาศาตร์ มาตรา 55 (2) วิธีคัดเลือก 800,000.00 13 ครั้ง
รายการทั้งหมด 5 รายการ : 1 หน้า : 1 หรือ