ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการสัมมนา วันที่ 16 ธ.ค.2564 เวลา 14.00 น.
 

1.การประชุมครั้งนี้ ไม่มีค่าใช้จ่าย
2.ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจจะทำการเปรียบเทียบผลการวัดเครื่องชั่งเข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้
3.ขอสงวนสิทธิ์ในการเป็นผู้คัดเลือกผู้เข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ
4.ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงวันปิดรับลงทะเบียนเมื่อมีผู้ลงทะเบียนเต็มจำนวนแล้ว
5.การยกเลิกการสำรองที่นั่ง กรุณาแจ้งยกเลิกก่อน 2 วันทำการ ผู้ที่สำรองที่นั่ง แต่ไม่เข้าร่วมอบรม/สัมมนา สถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ท่านในการอบรม/สัมมนา (แบบไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน) ในครั้งต่อไป
6.สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ :
ติดต่อสอบถามข้อมูลได้โดยตรงที่ คุณมนต์ชัย มิตรอารีย์ โทรศัพท์ 02-577-5100 ต่อ 1120 
การลงทะเบียนสัมมนา นางสาวคุณากร จันทร์ไพศรี โทร.081 840 2902 อีเมล training@nimt.or.th


จำนวนผู้ลงทะเบียน ราย


# ชื่อ-นามสกุล
 • คุณกชมน เสนานคร
 • คุณกษิดิศ ยาสงคราม
 • คุณกิตติชัย รัตนธรรม
 • คุณกิตติญา เจริญวัย
 • คุณกิตติ์ธีธัช ถิรฐิติพงศ์
 • คุณกิติพัฒน์ มิตะโค
 • คุณคนึง ชำนาญ
 • คุณจริยา แดงมณี
 • คุณจิตตกานต์ อินเที่ยง
 • คุณจินตนา แสงไทยเจริญลาภ
 • คุณชณิกชา จันทร์ศิริ
 • คุณชมพูนุท ทรัพย์บุญโต
 • คุณชลชัย อินทนะ
 • คุณชลธี พงษ์วัทวิสนนท์
 • คุณชัชชัย นิ่มนวล
 • คุณชาคริต ชีพนุรัตน์
 • คุณชาคริต ชีพนุรัตน์
 • คุณชำนาญพงษ์ แซ่ตั้ง
 • คุณฐาปนพงศ์ บุญทกูล
 • คุณฐิติมา วงษ์ที
 • คุณณฐอร วุ่นเชื้อ
 • คุณณรงกรณ์ บุญมา
 • คุณณัฐพงศ์ กรุดอ่ำ
 • คุณณัฐพงศ์ พ่วงปิ่น
 • คุณณัฐพร เด่นนินนาท
 • คุณณัฐพลกรณ์ รัชธนาพนธิ์
 • คุณณิชมน กาญจนวัฒน์
 • คุณดวงกมล รุ่งเรือง
 • คุณทวีศักดิ์ พรหมศร
 • คุณทองใบ ดุจดา
 • คุณทิพยวารี โควงค์
 • คุณทิพวรรณ วงค์บุญตัน
 • คุณธนภณ ธนพรคุณวุฒิ
 • คุณธนภูมิ หมีทอง
 • คุณธนสิทธิ์ ประกอบกิจ
 • คุณนคร ตลับเพ็ชร
 • คุณนริศพงศ์ ืทองคำ
 • คุณนิรุชา สุทธิพิทักษ์
 • คุณนุชสรา อ่อนส้มกิจ
 • คุณบุญชัย สุริยวงษ์
 • คุณประภาส ตะเภาพงษ์
 • คุณประมาณ ล้อมวงศ์
 • คุณประเสริฐ เปลี่ยนประเสริฐ
 • คุณปราโมทย์ รามรงค์
 • คุณปวันรัตน์ บุญมา
 • คุณปุณธี ปุณศรี
 • คุณป้องภัยรี มีสมบัติ
 • คุณพชร ชินอณุวงษ์
 • คุณพรเพ็ญ ผ่านสำแดง
 • คุณพัชราพร สิงหาบุตร์
 • คุณพินิจ เทพจอหอ
 • คุณพิษณุ ชุติพลาดิศัย
 • คุณพีระพัฒน์ เตือนจิตร์
 • คุณฟ้าทิพย์ แหกาวี
 • คุณภัทธิยะ สุขสมโสด
 • คุณภูวกร ธีรภาสพิพัฒ
 • คุณมงคล ยศสุนทร
 • คุณมณฑาทิพย์ คำติ
 • คุณมนตรี คำนวน
 • คุณมังกรชัย เหลืองกระโทก
 • คุณรังษิต ปัตถามัง
 • คุณรัฐพล หงส์เกรียงไกร
 • คุณรุ่งนภา คงเจริญ
 • คุณรุ่งโรจน์ เจนกิจตระกูลชัย
 • คุณลัดดาวัลย์ บุตรคำ
 • คุณวริศรา เสาทองหลาง
 • คุณวีระศักดิ์ เสริมผล
 • คุณศรชัย สงวนทอง
 • คุณศราวุธ ศรีจะบก
 • คุณศักดิ์สิทธิ์ ดีอ่ำ
 • คุณศุภรา สังวรณ์
 • คุณศุภวัฒน์ คำเวียง
 • คุณสมหวัง วงค์ด้วง
 • คุณสราวุธ เครือปาน
 • คุณสิริลักษณ์ ยอดนุ่ม
 • คุณสุทธิพงศ์ ถนอมวุฒิศักดิ์
 • คุณสุทธิ์ชาย ศรีขจรเดช
 • คุณสุธิชา สุภา
 • คุณสุนิสา บุญสินธิ์
 • คุณสุรชัย พรหมทอง
 • คุณสุรพงษ์ สิงห์ปรีชา
 • คุณสุระ สุวรรณศรี
 • คุณสุวิทย์ จอดนอก
 • คุณสุวิทย์ อิ่มใจ
 • คุณสุไฮมี รัศมีนา
 • คุณหยาดพิรุณ แสงประทีป
 • คุณอดิศัย มากน้อย
 • คุณอนัญญา จิระประดิษฐกุล
 • คุณอนุวัฒน์ อย่าเคลิ้มจิตร
 • คุณอภิรุจี พุทธวงษ์
 • คุณอรกัญญา คอนจอหอ
 • คุณอรุณี ตรีแจ่ม
 • คุณอิทธิพงษ์ กาญจนะวสิต
 • คุณอุษารัตน์ คำทับทิม
 • คุณอโณทัย รอดสูงเนิน
 • คุณเชาวลิต ฤทธิรักษ์
 • คุณเตือนใจ เนตรนิมิตร
 • คุณเถลิงเกียรติ พวงงาม
 • คุณเยาวนุช จิระเกียรติกุล
 • คุณเสนีย์ มุสิกะวัน