มว. ประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรม (21 พฤษภาคม 2561)

นางอัจฉรา  เจริญสุข ผู้อำนวยการ มว. พร้อมผู้บริหารและพนักงาน ร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรม  ที่มีส่วนร่วมสร้างสัมคมคุณธรรม  โดยมีการบริหารจัดการองค์กรตามหลักคุณธรรม ธรรมมาภิบาล และหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรยึดมั่นคุณธรรมเป็นฐานในการดำเนินชีวิตและปฏิบัติงาน  และมีส่วนร่วมรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรมให้กับเครือข่ายของสถาบัน  ให้ครอบคลุมคุณธรรมเป้าหมายทั้ง 4 ประการอันได้แก่ พอเพียง วินัย สุจริต และจิตอาสา ณ อาคารผดุงมาตร มว. จ.ปทุมธานี