ฝ่ายนโยบายและยุทธศาตร์

เกี่ยวกับฝ่าย

มีขอบข่ายภารกิจหน้าที่และความรับผิดชอบภายใต้พระราชบัญญัติพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ พ.ศ. 2540 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 กฎและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการวางแผนแม่บท แผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ แผนการเงินและงบประมาณ  การบริหารความเสี่ยง การวิจัยและพัฒนา การบริหารจัดการ การจัดระบบงาน การพัฒนาธุรกิจ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การติดตามประเมินผลงานและการแก้ปัญหางานในหน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อให้การดำเนินงานของฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์มีประสิทธิภาพให้บรรลุผลสำเร็จตามภารกิจของสถาบัน โดยมีผู้จัดการฝ่าย ประเภทอำนวยการระดับสูง เป็นผู้บังคับบัญชา มีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในด้านงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์  พัฒนาธุรกิจ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงสร้างบุคลากร

นางสาวพริมา เกิดอุดม

ผู้จัดการฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์
อีเมล  : parima@nimt.or.th
โทร : 02-5775100 ต่อ 4211

นางสาวศุทธิรัตน์ วัจนะคุปต์

ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และประเมินผล
อีเมล  : sutthirat@nimt.or.th
โทร : 02-5775100 ต่อ 4212

ดร.นฤดม นวลขาว

ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ
อีเมล : narudom@nimt.or.th
โทร : 02 026 5400 ต่อ 8333

นายวโรดม ขวัญเผือก

ตำแหน่ง : รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
อีเมล : varodome@nimt.or.th
โทร : 02-026-5400 ต่อ 5223

Highlight