วันหยุดสถาบันมาตรวิทยา

ประกาศสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ เรื่อง วันหยุดตามประเพณีของสถาบันประจำปี พ.ศ. 2565

1. วันจันทร์ที่ 3 มกราคม  วันหยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่

2. วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์  วันมาฆบูชา

3. วันพุธที่ 6 เมษายน  วันจักรี

4. วันพุธที่ 13 เมษายน  วันสงกรานต์

5. วันพฤหัสบดีที่ 14 เมษายน  วันสงกรานต์

6. วันศุกร์ที่ 15 เมษายน  วันสงกรานต์

7. วันพุธที่ 4 พฤษภาคม  วันฉัตรมงคล

8. วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม  วันพืชมงคล

9. วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม  วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา

10. วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน  วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

11. วันพุธที่ 13 กรกฎาคม  วันอาสาฬหบูชา

12. วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม  วันเข้าพรรษา

13. วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม  วันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ

14. วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม  วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

15. วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม  วันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ

16. วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม  วันแม่แห่งชาติ

17. วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม  วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

18. วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม  วันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ

19. วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม  วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช

20. วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม  วันพ่อแห่งชาติ

21. วันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม  วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ

22. วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม  วันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ

ประกาศ ณ  วันที่  10  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2564