วันหยุดสถาบันมาตรวิทยา

ประกาศสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ เรื่อง วันหยุดตามประเพณีของสถาบัน ประจำปี พ.ศ. 2566

1. วันจันทร์ที่ 2 มกราคม วันหยุดชดเชย วันขึ้นปีใหม่

2. วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม วันมาฆบูชา

3. วันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน วันจักรี

4. วันพฤหัสบดีที่ 13 เมษายน วันสงกรานต์

5. วันศุกร์ที่ 14 เมษายน วันสงกรานต์

6. วันจันทร์ที่ 17 เมษายน วันหยุดชดเชย วันสงกรานต์

7. วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม วันฉัตรมงคล

8. วันพุธที่ 17 พฤษภาคม วันพืชมงคล

9. วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน วันหยุดชดเชย วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีและวันวิสาขบูชา

10. วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

11. วันอังคารที่ 1 สิงหาคม วันอาสาฬหบูชา

12. วันพุธที่ 2 สิงหาคม วันเข้าพรรษา

13. วันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม วันหยุดชดเชย วันแม่แห่งชาติ

14. วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

15. วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช

16. วันอังคารที่ 5 ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติ

17. วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม วันหยุดชดเชย วันรัฐธรรมนูญ

ประกาศ ณ  วันที่   18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565