ค่านิยมหลัก(Core Value)

“I AM NIMT”

NIMT_cor_value1 Integrity : ความซื่อสัตย์ มั่นคง ในอุดมการณ์เดียวกัน

Accountability : ความสำนึกรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

Morality : คุณธรรมเป็นหลัก ยึดเหนี่ยวให้ประพฤติในสิ่งที่ดีงาม

Nation First : การทำงานที่มุ่งเน้นประโยชน์ของส่วนรวมและประเทศชาติเป็นหลัก

Innovation : ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่สนองความต้องการของลูกค้าและสังคม

Measuring Excellence : มุ่งเน้นความเป็นเลิศและความถูกต้องของการวัด

Teamwork : การทำงานร่วมกันเป็นทีม ที่สร้างความเข้าใจและมีกระบวนการสื่อสาร เพื่อบรรลุเป้าหมายเดียวกัน