กลุ่มงานนวัตกรรมและพัฒนาเครื่องมือวัด

เกี่ยวกับกลุ่มงาน

ภารกิจหน้าที่และความรับผิดชอบในการวางแผนการปฏิบัติงานประจำปี เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามภารกิจและนโยบายของสถาบันในการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือวัดมาตรฐานและการพัฒนาเครื่องมือวัดที่สถาบันวิจัย การผลิตเครื่องมือวัดมาตรฐานเพื่อใช้งาน การออกแบบและพัฒนาเครื่องมือวัดมาตรฐานร่วมกับห้องปฏิบัติการ ดำเนินงานวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ ตรวจสอบ เครื่องมือวัด เครื่องจักร ชิ้นงานต่างๆหรือผลิตภัณฑ์นวัตกรรมให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ตลอดจนผลิตเครื่องมือวัดมาตรฐานเพื่อจำหน่ายทดแทนการนำเข้า

โครงสร้างบุคลากร

นายอนุสรณ์ ทนหมื่นไวย

รองผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
Email : anusorn@nimt.or.th
Tel. : 02-5775100

นายภาวัต เผือกน้อย

ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มงานนวัตกรรมและพัฒนาเครื่องมือวัด
อีเมล : pawat@nimt.or.th
โทร : +66 2577 5100 ext.2346

นายประมาณ จันทรักษา

ตำแหน่ง : วิศวกรชำนาญการพิเศษ
อีเมล : pramann@nimt.or.th
โทร : +66 2577 5100 ext.2113

นายรัตพล คงชนะ

ตำแหน่ง : พนักงานห้องปฏิบัติการชำนาญการ
อีเมล : rattapon@nimt.or.th
โทร : +66 2577 5100 ext.2112

นางสาวศิริวรรณ โตจอ

ตำแหน่ง : พนักงานห้องปฏิบัติการ
อีเมล : siriwant@nimt.or.th
โทร : +66 2577 5100

นายวัชรพงษ์ ปุณณารักษ์

ตำแหน่ง : พนักงานห้องปฏิบัติการ
อีเมล : watcharaphongp@nimt.or.th
โทร : +66 2577 5100 Ext 2355

นางสาวสุพรรณี เพ็งสกุล

ตำแหน่ง : พนักงานห้องปฏิบัติการ
อีเมล : suphannip@nimt.or.th
โทร : +66 2577 5100

ข่าวสารและกิจกรรม