SM+L

โครงการพัฒนาผู้ประกอบการสู่ไทยแลนด์ 4.0 ด้วยเทคโนโลยีมาตรวิทยา คืออะไร

คือโครงการสนับสนุนการพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ด้วยเทคโนโลยีมาตรวิทยา จัดตั้งขึ้นโดยสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการให้มีขีดความสามารถการแข่งขันสำหรับตลาดในประเทศ รวมทั้งสร้างความสามารถในการแข่งขันระดับสากล ผ่านการยกระดับคุณภาพของสินค้าและบริการ การเพิ่มผลิตภาพของผู้ประกอบการ และการเพิ่มผลิตภาพของแรงงาน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรม S-curve ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

ประโยชน์ที่ได้รับ

ลดระยะเวลาในกระบวนการผลิตและกระบวนการควบคุมคุณภาพ

เพิ่มผลิตภาพในการทำงาน

ลดต้นทุนในการส่งผลิตภัณฑ์ตัวอย่างหรือเครื่องมือไปวิเคราะห์ทดสอบ

เพิ่มความมั่นใจในคุณภาพ และยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์สู่มาตรฐานสากล

กิจกรรมในโครงการ

วิจัยนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีการวัดที่ตอบโจทย์สำหรับคุณโดยเฉพาะ

ให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 10 ปี

ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีโดยทีมคุณภาพ

ให้บริการวัดด้วยเครื่องมือเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุด

ติดต่อ-สอบถาม

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

โทร : 098-3148972

FB : Nimt Sme

Email : sme@nimt.or.th

Line : fxm6768