SM+L

โครงการพัฒนาผู้ประกอบการสู่ไทยแลนด์ 4.0 ด้วยเทคโนโลยีมาตรวิทยา คืออะไร

คือโครงการสนับสนุนการพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ด้วยเทคโนโลยีมาตรวิทยา จัดตั้งขึ้นโดยสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการให้มีขีดความสามารถการแข่งขันสำหรับตลาดในประเทศ รวมทั้งสร้างความสามารถในการแข่งขันระดับสากล ผ่านการยกระดับคุณภาพของสินค้าและบริการ การเพิ่มผลิตภาพของผู้ประกอบการ และการเพิ่มผลิตภาพของแรงงาน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรม S-curve ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

ติดต่อ-สอบถาม

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

โทร : 098-3148972

FB : Nimt Sme

Email : sme@nimt.or.th

Line : fxm6768