มาตรฐานแห่งชาติ

เพื่อพัฒนาโครงสร้างระบบมาตรวิทยาของชาติให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพสำหรับรองรับต่อกิจกรรมการสอบเทียบเครื่องมือวัดของห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์และทดสอบ และภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ พุทธศักราช 2540 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติจึงได้เร่งรัดจัดหาและพัฒนาระบบมาตรวิทยาของชาติ อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ในปัจจุบันสามารถเก็บรักษามาตรฐานแห่งชาติ สรุปได้ดังนี้