ฝ่ายมาตรวิทยาไฟฟ้า

เกี่ยวกับฝ่ายมาตรวิทยาไฟฟ้า

ฝ่ายมาตรวิทยาทางไฟฟ้า ทำหน้าที่ในการจัดหา รักษา มาตรฐานการวัดแห่งชาติสำหรับปริมาณทางไฟฟ้า ศึกษา พัฒนาการวัดปริมาณทางไฟฟ้า ให้บริการสอบเทียบมาตรฐานการวัด และเครื่องมือวัดปริมาณทางไฟฟ้า ให้คำปรึกษา แนะนำ และให้การฝึกอบรมแก่ภาคอุตสาหกรรม และผู้ใช้บริการ ตลอดจนถึงการเป็นศูนย์กลางในการประสานความร่วมมือทางวิชาการในสาขามาตรวิทยาทางไฟฟ้าของประเทศ

โครงสร้างบุคลากร

ดร.สิวินีย์ สวัสดิ์อารี

หัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยาไฟฟ้า
Email : sivinee@nimt.or.th
Tel. : 02-5775100 ext. 1252

ดร.มณฑล หอมกลิ่นเทียน

ตำแหน่ง : รักษาการหัวหน้ากลุ่มงาน มาตรฐานปฐมภูมิไฟฟ้า เวลา และความถี่
Email : monthol@nimt.or.th
Tel. : 02-5775100 ext. 1224

นางเนตรนพิศ คุ้มทุกทิศ

ตำแหน่ง : รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานไฟฟ้ากระแสตรงและความถี่ต่ำ ความถี่สูง และแม่เหล็กไฟฟ้า
Email : natenapit@nimt.or.th
Tel. : 02-5775100 ext. 1240

ดร.ชัยวัฒน์ เจษฎาจินต์

ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มงานไฟฟ้ากำลังและเครื่องมือวัดไฟฟ้าความถูกต้องสูง
Email : chaiwat@nimt.or.th
Tel. : 02-5775100 ext. 1219