คณะผู้บริหาร/แผนผังองค์กร/ทำเนียบผู้อำนวยการ

พลตำรวจโท พรชัย สุธีรคุณ
ผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

อีเมล : pornchais@nimt.or.th
โทร : 02-5775100 ต่อ -

นายอนุสรณ์ ทนหมื่นไวย
รองผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

อีเมล : anusorn@nimt.or.th
โทร : 02-5775100 ต่อ 1348

- -
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

อีเมล : -@nimt.or.th
โทร : 0 2577 5100 ต่อ 1347

ดร.จรัญ ยะฝา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

อีเมล : charun@nimt.or.th
โทร : 02 026 5400 ex 5400

นายเจนณิพัฒน์ ยะอนันต์
ผู้จัดการฝ่ายบริหารกลาง

อีเมล : jeniphathny@nimt.or.th
โทร : 02-5775100 ต่อ 4210

น.ส.พริมา เกิดอุดม
ผู้จัดการฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์

อีเมล  : parima@nimt.or.th
โทร : 02-5775100 ต่อ 4211

นางสาวรติรัตน์ สินวีรุทัย
รักษาการหัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ

อีเมล : ratirat@nimt.or.th
โทร : 02 026 5400 ต่อ 5300

นายวิรุณ เล้าพรพิชยานุวัฒน์
หัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกล

อีเมล : wirun@nimt.or.th
โทร : 02 577 5100 ต่อ 2201

ดร.สิวินีย์ สวัสดิ์อารี
หัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยาไฟฟ้า

อีเมล : sivinee@nimt.or.th
โทร : 02-5775100 ext. 1252

น.ส.จริยา บัวเจริญ
หัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยามิติ

อีเมล : jariya@nimt.or.th
โทร : 02-5775100 ต่อ 1202

น.ส.จรวยรัตน์ เหย่ากุลบดี
หัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยาอุณหภูมิและแสง

อีเมล : charuayrat@nimt.or.th
โทร : 02-5775100 ต่อ 1303