Slider

SERVICES บริการของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

ข่าวสารสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอเรียนเชิญร่วมให้ข้อคิดเห็นเพื่อการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย ดังนี้

 ประกาศสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นในการประเมินผลสัมฤทธิ์ พระราชบัญญัติพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

ประกาศสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ ข้อกำหนดสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ว่าด้วย หลักเกณฑ์การคิดค่าบริการนอกสถานที่ พ.ศ. ๒๕๕๙

ประกาศสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง กำหนดมาตรฐานแห่งชาติเกี่ยวกับหน่วยการวัดปริมาณ เครื่องมือ อุปกรณ์ และวัสดุอ้างอิงที่ใช้ในการวัดปริมาณ

พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
ข้อมูลอื่นๆ ตามพรบ. ข้อมูลข่าวสาร
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
รายงานทางการเงินและจัดซื้อ
รายงานทางการเงิน และการจัดซื้อจัดจ้าง
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
ระบบติดตามการจ่ายเงิน
ง่าย / สะดวก / รวดเร็ว / ตรวจสอบได้ตลอดเวลา
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
ข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียน
แจ้งข้อเสนอแนะ/เรื่องร้องเรียน
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
Q & A
ถาม-ตอบ มาตรวิทยา
Slider